Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2017-03_pd
Title: Bezstrīdus piespiedu izpildīšanas teorētiskās un praktiskās problēmas ar publisku ķīlu nodrošinātās saistībās. Promocijas darbs
Other Titles: Theoretical and Practical Problems of Undisputed Enforcement of Obligations Which Are Secured with a Public Pledge. Doctoral Thesis
Authors: Kronis, Ivars
Pešudovs, Andris
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – civilprocesa tiesības;promocijas darbs
Issue Date: 2017
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Pešudovs, A. 2017. Bezstrīdus piespiedu izpildīšanas teorētiskās un praktiskās problēmas ar publisku ķīlu nodrošinātās saistībās: Promocijas darbs: apakšnozare – civilprocesa tiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2017-03_pd
Abstract: Darbā tiek pētītas Civilprocesa likuma 50. nodaļā paredzētās saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procesuālās kārtības funkcionēšanas likumsakarības. Uzmanība ir pievērsta tiesību institūta īstenotajam procesuālās ekonomijas tiesību principam un šī principa realizēšanās priekšnosacījumam – dispozitivitātei. Darbā ir analizēta šo tiesību principu mijiedarbība procesuālajā kārtībā, pievēršoties gan attiecīgajā nodaļā ietvertajiem, gan Civilprocesa likumā kopumā sastopamajiem sacīkstes principu ierobežojošajiem elementiem, to izpausmes formām un šādas ierobežošanas sekām. Pētījumā tiek analizētas kreditora tiesību aizskāruma pazīmes, kas ir svarīgas juridisko faktu sastāva pazīmes paātrinātajā procesuālajā kārtībā un kuras tiesību piemērotājam jākonstatē, lai bezstrīdus izpildīšanai nodotu parādnieka saistību. Ņemot vērā paātrinātā procesa kā prasības tiesvedības alternatīvas nozīmi, īpaši akcentētas juridisku faktu procesuāli nepieciešamās pazīmes šādas kārtības pieļaušanai. Darbā aplūkoti bezstrīdus piespiedu izpildīšanai nododamo saistību pierādīšanas līdzekļi. Tiek argumentēta publiskas ķīlas formas kā pierādījuma nozīme un šādu pierādīšanas līdzekļu iespēju robežas juridiski nozīmīgu faktu konstatēšanā. Pamatojoties uz saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procesuālo tiesību institūta funkcionēšanas likumsakarībām un tiesību zinātnē pamatotu civiltiesībās lietoto jēdzienu izpratni, darbā ir sniegts novērtējums ķīlas tiesības materiāli tiesiskajām sekām un šādu seku izplatībai un ietekmei uz procesuālo kārtību. Apkopoti tiesību zinātnieku viedokļi par civilo tiesību jēdzienu ķīlas tiesība un saistība izpratni, un uz šādu atziņu balstīti secinājumi pretstatīti tiesu prakses un tiesību zinātnes aktuālajai argumentācijai, pēc kuras Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertais jēdziens ķīlas tiesība ir interpretēts kā ķīlas devēja saistība atbildēt ķīlas apmērā – ķīlas saistība. Kopumā tiek sniegta atbilde uz jautājumu par to, vai ķīlas tiesība tās materiāli tiesisko seku izpausmes ziņā var būt par pamatojumu kreditora piedziņas tiesības konstatēšanā, piemērojot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procesuālās tiesību normas. Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta piemērošanā konstatēta tiesību tālākveidošanas pretruna tiesību sistēmai, kas radījusi nepamatotu objektīvās izmeklēšanas un dispozitivitātes principu sadursmi. Darbā ir analizēta šādas neatbilstības ietekme uz saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas procesuālā tiesību institūta spējām īstenot tajā ietverto procesuālās ekonomijas mērķi. Konstatēta arī traucēta vienlīdzības principa izpausme parāda atlikuma piedziņas lietās pēc ķīlas pārošanas, kas izskaidrojama ar neatbilstošas CPL 400. panta pirmās daļas 1. punkta piemērošanas rezultātā radītu nevajadzīgu Civilprocesa likumā paredzēto prasības tiesvedību regulējošo tiesību normu un saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas konkurenci.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2017. gada 7. martā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2017-03_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons