Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-10_pd
Title: Divu un vairāku cerebrālu metastāžu kompleksas ārstēšanas iespējas. Promocijas darbs
Other Titles: Two and More Cerebral Metastases Complex Treatment Options. Doctoral Thesis
Authors: Apškalne, Daina
Auslands, Kaspars
Keywords: Zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – neiroķirurģija;promocijas darbs
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Auslands, K. 2015. Divu un vairāku cerebrālu metastāžu kompleksas ārstēšanas iespējas: Promocijas darbs: apakšnozare – neiroķirurģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-10_pd
Abstract: Promocijas darbs ir veltīts vienai no aktuālākajām mūsdienu neiroķirurģijas un onkoloģijas problēmām – vēža cerebrālu metastāžu ārstēšanas taktikai, kā arī iespējām uzlabot ārstēšanas rezultātus ar jaunākajiem pieejamajiem resursiem. Cerebrālās metastāzes ir visbiežāk sastopamais intrakraniālo audzēju veids. Uzlabojoties ekstrakraniālās patoloģijas ārstēšanas rezultātiem un kļūstot pieejamākiem neiroradioloģiskiem izmeklējumiem, diagnosticēto cerebrālo metastāžu skaitam ir tendence pieaugt. Pašreiz, arī Latvijā, cerebrālu metastāžu ārstēšanā ir iespējams pielietot jaunākās ārstēšanas metodes: ķirurģisku rezekciju, stereotaktisku radioķirurģiju, visu galvas smadzeņu apstarošanu (WBRT) un ķīmijterapiju. Ja pacientam ir viena cerebrāla metastāze, ārstēšanas taktika parasti ir standartizēta un tā ir maksimāli radikāla, iekļaujot kompleksas terapijas pielietojumu. Slimniekiem ar divām un vairākām cerebrālām metastāzēm līdz šim vēl nav atrodamas skaidras indikācijas ķirurģiskai un kompleksai terapijai. Mūsu pētījuma mērķis bija izanalizēt un savstarpēji salīdzināt divu un vairāku galvas smadzeņu metastāžu ķirurģiskas un kombinētas ārstēšanas iespējas un rezultātus, kā arī izvērtēt pirmos galvas smadzeņu metastāžu radioķirurģiskās ārstēšanas rezultātus Latvijā. Retrospektīvā pētījumā tika analizēti dati par 40 pacientiem, kuri ārstēti ķirurģiski (14 no tiem pēcoperācijas periodā saņēma kompleksu terapiju), un Latvijā pirmajiem 16 radioķirurģisku terapiju saņēmušiem pacientiem, kuri ārstēti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskajās bāzēs laika periodā no 2005. līdz 2012. gadam. Tika vērtēti pacientu ārstēšanas rezultāti un dzīvildze atkarībā no klīniskajiem un radioloģiskajiem kritērijiem un pielietotās ārstēšanas taktikas, kā arī veikta visu evakuēto cerebrālo metastāžu ģenētiskā materiāla analīze klīniski nozīmīgu TP53 gēna mutāciju noteikšanai. Datu apstrāde tika veikta, izmantojot datorprogrammas IBM SPSS v.21. Darba rezultātā noskaidrots, ka divu un vairāku galvas smadzeņu metastāžu ķirurģiska evakuācija ļauj pagarināt dzīvildzi un saglabāt pacienta funkcionālo stāvokli noteiktu laika intervālu pēc operācijas. Labāki divu un vairāku cerebrālu metastāžu ķirurģiskas ārstēšanas rezultāti iegūti pacientu grupai ar 2–3 metastāzēm pēc radikālas un totālas visu diagnosticēto mezglu evakuācijas. Statistiski nozīmīga ietekme uz labāku dzīvildzes prognozi postoperatīvi ir šādiem faktoriem: metastāžu skaitam, radikālai metastāžu evakuācijai, pirmsoperācijas KPS un RPA klases rādītājiem. Dzīvildzes prognoze pacientiem ar oligometastāzēm (mediānā dzīvildze – 5,5 mēneši) ir 2,66 reizes garāka, salīdzinot ar pacientiem, kuriem ir multiplas cerebrālās metastāzes (mediānā dzīvildze – 2,06 mēneši) (p < 0,05). Kompleksas terapijas (WBRT vai WBRT un ķīmijterapijas) pielietojums parciālas smadzeņu metastāžu evakuācijas gadījumā dod nelielu dzīvildzes pagarinājumu salīdzinājumā ar daļēju, tikai ķirurģisku metastāžu evakuāciju. Pirmo 16 Latvijā radioķirurģiski ārstēto pacientu izvērtējums, kuriem bija nelielas (līdz 3 cm diametrā) cerebrālās metastāzes, uzrāda pozitīvus rezultātus, kuri prasa tālākus pētījumus un analīzi. Histoloģiskā materiāla ģenētiskajā analīzē (11 novērojumos no 40) tika konstatētas klīniski nozīmīgas TP53 gēna mutācijas. Statistiski nozīmīga ietekme starp pēcoperācijas dzīvildzi un TP 53 gēna mutācijām pētījumā netika konstatēta. Veiktā darba rezultātā tika izstrādātas praktiskās rekomendācijas ārstēšanas taktikas izvēlei slimniekam ar divām un vairākām cerebrālām metastāzēm.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras klīniskajā bāzē – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) klīnikā “Gaiļezers” (nodaļas vadītāji – dr. K. Bicāns, prof. J. Ozoliņš ) – sadarbībā ar Latvijas Onkoloģijas centra Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīniku (vadītāja – Dr. med. docente O. Utehina) un Staru terapijas nodaļu (vadītāja – Z. Liepa). Radioloģiskā diagnostika un terapijas kontrole galvenokārt veikta Radioloģijas katedras klīniskajā bāzē – RAKUS klīnikā “Gaiļezers” (vadītāja – profesore G. Krūmiņa). Evakuēto cerebrālo metastāžu ģenētiskā analīze veikta sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Onkoloģijas institūtu (vadītājs – profesors E. Miklaševičs). Aizstāvēšana: 2015. gada 10. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-10_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-10_Auslands-Kaspars_PD_15-120.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons