Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-12_pd
Title: Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas perspektīvas. Promocijas darbs
Other Titles: Criminal Procedural Compulsory Measures: the Topical Issues and Legal Regulation Enhancement Prospects. Doctoral Thesis
Authors: Kaija, Sandra
Groma, Jeļena
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – krimināltiesības;promocijas darbs
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Groma, J. 2015. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas perspektīvas: Promocijas darbs: apakšnozare – krimināltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-12_pd
Abstract: Promocijas darba mērķis ir kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma analīze, ar to saistīto problēmu izzināšana un priekšlikumu izteikšana nacionālo tiesību normu tālākai pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autore pievēršas kriminālprocesuālajiem piespiedu līdzekļiem, to vispārīgam raksturojumam un vietai valsts piespiedu mehānismā, analizējot kriminālprocesuālo konfliktu kā sabiedrisko attiecību izpausmes formu un tā sociālo nozīmi. Tika raksturota arī kriminālprocesuālās reformas ietekme uz kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu institūta attīstību, kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu būtība, pamats un tiesiskā daba, kā arī personas tiesību ierobežošanas apjoms un robežas vērtību teorijas izpratnē. Promocijas darba otra nodaļa ir veltīta kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu sistēmai Latvijā, proti, tika analizēti ar brīvības atņemšanu saistītie un ar brīvības atņemšanu nesaistītie kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi, kā arī starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā izmantojamie kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi. Promocijas darba trešajā nodaļā tika pētītas personas tiesību procesuālās garantijas kriminālprocesā, piemērojot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus, raksturota izmeklēšanas tiesneša kompetence kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanā, analizēta spīdzināšanas un necilvēcīgas rīcības prevencija un tās mijiedarbība ar personas, kurai kriminālprocesā ir liegta brīvība, tiesību ievērošanu, kā arī Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošās rīcības vai soda novēršanai rekomendācijas un to izpilde Latvijā. Sasniedzot darba mērķi un izpildot darba uzdevumus, nobeigumā ir apkopoti pētījuma rezultāti, izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai un tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts uz 254 lappusēm un ir ilustrēts ar vienu tabulu un 3 attēliem. Izmantotās literatūras sarakstā ir iekļauti 568 avoti.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2015. gada 18. augustā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-12_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons