Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-13_pdk
Title: Kapitāla apvienošana romiešu tiesībās un to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem. Promocijas darba kopsavilkums
Other Titles: Consolidation of Capital in Roman Law and Its Influence on the Modern Legal Institutes of the Republic of Latvia. Summary of the Doctoral Thesis
Authors: Joksts, Osvalds
Apsītis, Allars
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – civiltiesības;promocijas darba kopsavilkums
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Apsītis, A. 2015. Kapitāla apvienošana romiešu tiesībās un to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem: Promocijas darba kopsavilkums: apakšnozare – civiltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-13_pdk
Abstract: Promocijas darbā pētīta un analizēta romiešu tiesību pirmavotos ietvertā tiesiskā reglamentācija attiecībā uz ekonomisko resursu apvienošanas un kopējas apsaimniekošanas kārtību, kā arī izvērtēta minētās reglamentācijas idejiskā ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem. Tādējādi, izdarīts atbilstošo romiešu tiesību aktu attīstības ekonomisko priekšnoteikumu izvērtējums, veikta pētījuma problemātikai piekrītošo romiešu tiesību pirmavotu identifikācija un apkopošana, izpētīts un izanalizēts romiešu sabiedrības jeb sabiedrības līguma (societa – lat.), kā arī romiešu korporatīvo veidojumu - biedrību (universitatis – lat.), kolēģiju un korporāciju (collegiis et corporibus – lat.) veidošanas un funkcionēšanas tiesiskais regulējums. Veikta romiešu tiesību pirmavotu un modernās Latvijas likumdošanas aktu idejisko kopsakarību analīze. Apstrādāti un analizēti pavisam 603 romiešu tiesību pirmavoti. Zemsvītras paskaidrojumos papildus izskaidrota atsevišķu romiešu tiesību institūtu un ar Senās Romas kultūru un valststiesiko iekārtu saistītu jēdzienu nozīme un būtība.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2015. gada 18. augustā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-13_pdk
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2015-13_Apsiitis-Allars_PDK_15-162.pdf745.24 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons