Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-18_pd
Title: Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Promocijas darbs
Other Titles: Theoretical and Practical Issues in Preventing and Fighting Terrorism in the Republic of Latvia and the European Union. Doctoral Thesis
Authors: Vilks, Andrejs
Voins, Valdis
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – krimināltiesības;promocijas darbs
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Voins, V. 2015. Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā: Promocijas darbs: apakšnozare – krimināltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-18_pd
Abstract: Promocijas darba tēma ir “Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā”. Pētījuma mērķis ir krimināl-tiesiskās un praktiskās situācijas apzināšana terorisma novēršanas un ierobežošanas jomā, iespējamo problēmu apzināšana, starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma analīze. Darbā tiek izskatīti praktiskie risinājumi no valsts dienestu puses terorisma apkarošanas jomā un terora aktu seku likvidācijā, kā arī starptautiskās sadarbības iespējas Eiropas Savienības ietvaros. Darba struktūra ir noteikta ar veiktā pētījuma loģiku, tā mērķiem un uzdevumiem. Promocijas darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām un apakšnodaļām, nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta, astoņiem pielikumiem. Darba ievadā tiek pamatota pētāmās tēmas aktualitāte, tiek norādīts pētījuma mērķis, uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī izmantotās zinātniskās metodes un metodoloģija. Darba pirmā nodaļā tiek izskatītas mūsdienu terorisma teorētiskās problēmas, terorisma jēdziens un būtība, definīcijas izstrādes process, grūtības un pretrunas mēģinot rast vienotu pieeju terorisma kā parādības definēšanai. Darbā atsevišķi netiek skatītas krimināla rakstura noziedzīgās darbības, kuras raksturīgas organizētās noziedzības grupējumiem, un kurās saskatāmas ar terorismu līdzīgas pazīmes. Otrajā nodaļā tiek izskatīts terorisma draudu potenciāls, draudu noteicošie un ietekmējošie faktori Eiropas Savienībā un Latvijā: terorisma apdraudējuma ārējie un iekšējie faktori. Trešajā nodaļā izskatīti jautājumi par terorisma krimināltiesiskā regulējuma problēmām gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. Krimināltiesisko un kriminālprocesuālo regulējumu būtiski ietekmē Eiropas Savienības tiesību attīstība, kas ir vērsta uz tiesību harmonizāciju un pārrobežu sadarbības veicināšanu. Promocijas darba ceturtajā nodaļā izskatīti terorisma kā parādības psiholoģiskie aspekti, kā iespējas zināšanas izmantot plānojot preventīvos pasākumus terorisma ierobežošanai. Darba piektā nodaļa veltīta pretdarbības terorismam organizācijas jautājumiem. Atzīstot terorismu par globālu apdraudējumu demokrātiskai sabiedrībai, arī pretpasākumi šai parādībai jābūt organizēti atbilstoši. Darba sestajā nodaļa izskatīta terorisma novēršanas sistēma Latvijā un tās optimizācijas perspektīvas. Noteiktas atbildīgo valsts institūciju kompetences ar terorismu saistīto krīžu pārvaldīšanai Latvijā. Promocijas darba septītajā nodaļā skatīti cilvēktiesību jautājumi saistībā ar cīņu terorismu. Pastiprinoties terorisma draudiem un uzbrukumiem ES, vairākās dalībvalstīs ir pieņemti jauni tiesību akti terorisma apkarošanai. Šādiem pretterorisma tiesību aktiem ir jābūt saskaņā ar cilvēktiesību normatīvu prasībām. Darba nobeigumā izdarīti secinājumi par situāciju ar terorisma draudiem Eiropas Savienībā un Latvijā tuvākajā un vidējā laikā. Izstrādāti vairāki priekšlikumi par nepieciešamām izmaiņām Latvijas normatīvajā regulējumā, attiecībā uz terorisma attīstības ierobežošanu, atbildības noteikšanu par dalību teroristiskā rakstura darbībās.
Description: Promocijas darbs izstrādāts: Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2015. gada 28. oktobrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2015-18_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons