Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.031-039
Title: Description of the Concept of Medical Technologies and Devices in Latvia in the Context of Robotics
Other Titles: Medicīnisko tehnoloģiju un ierīču jēdzienu raksturojums Latvijā robottehnoloģiju kontekstā
Authors: Palkova, Karina
Žukovs, Artūrs
Rīga Stradiņš University, Latvia
Keywords: medical technologies;robotics;rights;medicīnas tehnoloģijas;robotika;tiesības
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2020, Nr. 2 (17). 31.–39. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.031-039
Series/Report no.: Socrates 2020, 2 (17)
Abstract: Nowadays one of the topical issues, from legal point of view, is technologies and robotics technologies and devices. Technologies and robotics technologies and devices have become dominant in various areas including business, banking sector and healthcare. Technologies influence every aspect of daily life of modern society at home and work. Technologies, considering development of robotics, have a huge potential to transform public and private sectors. They provide modern and safe levels of services in various forms. The impact of technologies and robotics technologies will grow over time [11]. The article is devoted to definition of legal study of technologies and medical technologies and correlation between particular definitions with the definition of robotics in Latvia. General conclusions related to legal study of the subject shows lack of correct definition of medical technologies and unclear understanding of robotics technologies, artificial intelligence based medical devices from medical care perspective.
Raksts veltīts sabiedrībai aktuālas tēmas izpētei – par straujās tehnoloģiskās attīstības iespaidā radīto jauno robotisko un mākslīgā intelekta vadīto ierīču izmantošanas regulējuma nepieciešamību tiesību subjektu tiesisko attiecību sakārtošanai. Rakstā analizēts veselības aprūpē izmantojamo daudzfunkcionālo iekārtu lietošanas tiesiskais regulējums, kā arī tā ietekme uz pacientu tiesību ievērošanu. Robotikas tehnoloģijas un ierīces tiek aktīvi izmantotas veselības aprūpes procesā, it īpaši diagnostikā. Šīs tehnoloģijas ietekmē gandrīz visus mūsdienu sabiedrības ikdienas aspektus un ir kļuvušas par dominējošām dažādās jomās, tostarp uzņēmējdarbībā, banku sektorā un veselības aprūpē. Ņemot vērā robotikas attīstību, šīm tehnoloģijām ir milzīgs potenciāls gan publiskajā, gan arī privātajā sektorā. Laika gaitā robotikas tehnoloģiju ietekme pieaugs, un pieaugs arī tiesiskā aspektā pētāmo problēmjautājumu klāsts. Līdz ar to ļoti svarīga ir tehnoloģiju un medicīnas tehnoloģiju juridisko problēmjautājumu definēšana, korelācija starp konkrētām definīcijām, kā arī robotikas definīcija Latvijā. Vispārīgi secināms, ka medicīnisko tehnoloģiju jomā trūkst skaidru definīciju, kas sniedz nepārprotamu izpratni par robotikas tehnoloģijām, mākslīgā intelekta robottehnoloģijām, medicīnas ierīcēm u.c. Mūsdienās tehnoloģiju jautājums un konkrēta segmenta attīstība nākotnē ir būtiska no juridiskā viedokļa. Piemēram, attīstoties medicīnas tehnoloģijām, kas balstītas uz mākslīgā intelekta sistēmām, novērojams liels potenciāls diagnostikas kontekstā. Taču tehnoloģiskais progress šobrīd ir daudz straujāks nekā jauno tiesību attīstība. Joprojām aktuāls ir jautājums par nākotnes tiesisko regulējumu un esošo tiesisko regulējumu, tā interpretāciju medicīnas tehnoloģiju, ierīču jomā. Medicīniskām ierīcēm, piedāvājot novatoriskus risinājumus profilaksei, novērošanai, prognozēšanai utt., ir būtiska loma veselības aprūpē. Nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos vērojamas vairākas pieejas, lai atbalstītu tehnoloģiju attīstību veselības aprūpē. Taču problēma ir noteikt, vai Latvijā pastāv atšķirība starp medicīnas tehnoloģiju, robotikas tehnoloģiju un ierīču definīciju. Jāatzīst, ka robottehnoloģiju, mākslīgā intelekta ierīču tiesiskais regulējums Latvijā šobrīd nav pilnīgs, kaut arī jauno robottehnoloģiju un mākslīgā intelekta ierīču izgudrošanas, ražošanas un pielietošanas iespaidā tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamība arvien palielinās.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.031-039
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2020, 2 (17)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-17_03_Palkova-Zhukovs_031-039.pdf197.37 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons