Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-03_pd
Title: Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problemātika. Promocijas darbs
Other Titles: The Legal Framework for Recognising Property as Criminally Acquired and the Issues Related to It. Doctoral Thesis
Authors: Vilks, Andrejs
Stukāns, Juris
Keywords: Zinātnes nozare – juridiskā zinātne, apakšnozare – krimināltiesības;promocijas darbs
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Stukāns, J. 2019. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problemātika: Promocijas darbs: apakšnozare – krimināltiesības. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-03_pd
Abstract: Latvijas kriminālprocesuālajās tiesībās 2005. gada 1. oktobrī stājās spēkā jauna tiesību institūta – procesa par noziedzīgi iegūtu mantu – regulējums. Īpaša procesa nepieciešamību noteica milzīgs noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoms pasaules ekonomikā, proti, vairāki triljoni ASV dolāru. Noziedzīgie grupējumi (īpaši ekonomisko noziegumu, narkotisko vielu, ieroču aprites un kontrabandas jomā) ik gadu nelegāli nopelna ievērojamus finanšu līdzekļus. Lielāko daļu pēc tam iegulda likumīgos objektos, mantā vai uzņēmumos. Noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai tiek izmantoti tehnoloģiju attīstības sasniegumi, izveidotas sarežģītas shēmas un iesaistītas personas no dažādām pasaules valstīm, tādējādi apgrūtinot noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu. Mūsdienu apstākļos, kad valsts robežai vairs nav nozīmes dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, tieši otrādi – izmantojot valstu atšķirīgu tiesisko regulējumu un tiesību sistēmu specifiku, ir iespējas kavēt vai pat izvairīties no noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas. Tāpēc ik brīdi pieaug tiesību aizsardzības iestāžu starptautiskās sadarbības nozīme. Vienādu principu un pieeju izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijā nodrošina dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un efektīvu sadarbību. Arī Eiropas Savienība cenšas tuvināt noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas tiesisko regulējumu dalībvalstīs. Nepieļaujot vai maksimāli ierobežojot noziedzīgi iegūto līdzekļu apriti, valstis padarīs noziedzību par mazāk ienesīgu vai pat par neizdevīgu. Mūsdienu apstākļos katra valsts atsevišķi vairs nav spējīga nodrošināt efektīvu cīņu ar noziedzību, kas kļuvusi arvien starptautiskāka un sarežģītāka. Līdz ar to arī Latvijai ir pienākums nodrošināt efektīvu un vienkāršu mehānismu noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijai, nepieļaujot šo līdzekļu legalizāciju un iepludināšanu legālajā ekonomikā. Process par noziedzīgi iegūtu mantu ir viens no mantas konfiskācijas veidiem, kas skar cilvēka pamattiesības uz īpašumu. Tomēr jānoskaidro, vai spēkā esošais noziedzīgi iegūtās mantas atzīšanas regulējums ir pietiekami efektīvs un izpilda noteikto mērķi. Kriminālprocesuālais regulējums – process par noziedzīgi iegūtu mantu – dod iespēju gadījumos, kad ir izņemta vai arestēta manta, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, kriminālprocesā savlaicīgi atrisināt mantiskos jautājumus. Process nodrošina krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, ņemot vērā apstākli, ka personas tiesības nevar būt ierobežotas nesamērīgi ilgi vai neierobežotu laiku. Tāpēc valstij ir pienākums nodrošināt, ka ikvienas personas intereses tiek realizētas taisnīgā un objektīvā procesā. Darbs ir veltīts procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu tiesību uz mantu realizācijas problemātikai. Promocijas darba mērķis ir izpētīt krimināltiesiskā un kriminālprocesuālā regulējuma saturu, iesaistīto personu tiesības un pienākumus, iespējas aizstāvēt savas intereses, apskatot procesa īpatnības un norādot uz problēmaspektiem regulējumā. Darbā apskatītas Latvijas starptautiskās saistības nodrošināt personu tiesības uz mantu realizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas gadījumā. Promocijas darbā paveiktais var būt pamats turpmākai krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību attīstībai, pilnveidojot un uzlabojot tiesisko regulējumu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtas mantas aprites mazināšanu, nodrošinot efektīvu un uz cilvēktiesību principiem balstītu tiesisko attiecību realizāciju. Promocijas darbs dod iespēju tiesību normas piemērotājam, kā arī jebkurai personai visaptveroši un pilnīgi izprast tiesību institūta – noziedzīgi iegūtas mantas – būtību un saturu, tikt skaidrībā par tiesību normu jēgu un piemērošanas aspektiem, vispusīgi izprast procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu tiesības un iespējas savu interešu īstenošanai.
Description: Promocijas darbs izstrādāts Rīgas Stradiņa universitātē. Aizstāvēšana: 2019. gada 12. martā plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, B-202. telpā.
DOI: https://doi.org/10.25143/prom-rsu_2019-03_pd
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:2015.–2019. gadā aizstāvētie promocijas darbi un kopsavilkumi

Files in This Item:
File SizeFormat 
2019-03_Stukaans-Juris_PD_19-019.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons