Title: Vecāku viedoklis par zīdaiņu piebarošanu uztura alerģiju profilaksē
Other Titles: Parents’ Views on Infant Feeding to Prevent Food Allergies
Authors: Inga Petermane
Laura Zeme
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: Atslēgas vārdi: pārtikas alerģija bērniem;riska faktori;profilakse;piebarošana.;Keywords: food allergy in children;prevention;risk factors;complementary feeding
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Praktiskais pētījums tika izstrādāts, lai noskaidrotu kāds ir vecāku viedoklis par zīdaiņu piebarošanu un tās saistību ar pārtikas alerģijas profilaksi. Statistikas dati liecina ka vairāk nekā 17 miljoni cilvēku Eiropā cieš no pārtikas alerģijas. No tiem 3,5 miljoni ir jaunāki par 25 gadiem. (EAACI). Pētījuma mērķis: Noskaidrot vecāku viedokli par zīdaiņa piebarošanu un tās saistību ar pārtikas alerģijas profilaksi. Pētījuma jautājums: Kāds ir vecāku viedoklis par zīdaiņu piebarošanu un pārtikas alerģijas profilaksi? Pētījuma metode: Kvantitatīvs pētījums, kurā tika izmantota anketēšana. Anketa ir autores veidota un tā sastāv no 17 jautājumiem.(skatīt 2.pielikumu) Pētnieciskajā procesā piedalījās 100 respondenti vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Iekļaušanas kritēriji bija vecāki, kuriem ir bērni vecumā no 0 līdz 2 gadiem. Izslēgšanas kritēriji bija vecāki ar bērniem, kuri ir dzimuši priekšlaicīgi, kuriem ir pārtikas alerģija un vecāki kas nesaprot latviešu valodu. Bērnu vecāki tika aptaujāti slimnīcas nodaļā. Pētījuma rezultāti tika attēloti tabulās un diagrammās. Pētījumā pielietoja aprakstošo statistikas metodi un tika veikta rezultātu interpretācija. Rezultāti liecina, ka katram respondentam ir sava izpratne par atbilstošu zīdaiņu piebarošanu. Ir noskaidrots vecāku viedoklis attiecībā uz bērnu piebarojuma uzsākšanu un rezultāti liecina, ka lielākā daļa vecāku izvēlas savu mazuli piebarot atbilstoši rekomendētajam laikam. Viedoklis par pārtikas produktu izvēli ir diezgan atšķirīgs katram vecākam. Pētījuma jautājums ir atbildēts un ir veiksmīgi noskaidrots vecāku viedoklis par zīdaiņu piebarošanu un tās saistību ar pārtikas alerģijas profilaksi. Iegūtais viedoklis ļauj saskatīt produktu grupas par kurām varētu veikt vecāku izglītošanu. Vecāku izglītošana par optimālu zīdaņa piebarošanu, palīdz uzlabot pārtikas alerģijas profilaksi.
The practical research is to help find out parents’ views on infant complementary feeding and its relation to food allergy prevention. Statistics show that more than 17 million people in Europe suffer from food allergies. Of those, 3.5 million are under the age of 25 years. (EAACI). Aim of the study: To find out parents' views on children complementary feeding and its relation to food allergy prevention. Research Question: What are the parents' views on children complementary feeding and food allergy prevention? Research Method: Quantitative study that uses a questionnaire as an instrument of research. The questionnaire is created by the author and consists of 17 questions. The research process involved 100 respondents and they were aged from 18 to 50 years. The inclusion criteria were parents with children aged 0 to 2 years. The exclusion criteria were parents with children born prematurely, children with food allergies and parents who didn’t understand Latvian. The children's parents filled in the questionnaire at the hospital ward. The results of the study were showed in the form of tables and diagrams. In this study descriptive statistical method was used, and the results were interpreted. The results show that each respondent has their own understanding of appropriate infant feeding. The opinion of parents regarding complimentary feeding has been clarified and the results show that most parents choose to feed their baby according to the recommended time. Opinions about food choices are quite different for each parent. The research question has been answered and the opinion of parents about infant feeding and its connection with food allergy prevention has been successfully clarified. The obtained opinion allows to see the product groups for which parental education could be performed. Educating parents about the optimal complimentary feeding helps to improve the prevention of food allergies.
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.