Title: Noise Level Assessment at Major Children's Events
Other Titles: Trokšņa līmeņa novērtēšana lielākajos bērnu pasākumos
Authors: Jeļena Reste
Caspar-Cornelius Karl Gördes
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: bērni;troksnis;dzirdes zudums;akūti efekti;hroniski efekti;profilakse;Children;Noise;Hearing loss;Acute effects;Chronic effects;Prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads: Trokšņa izraisīts dzirdes zudums ir liela problēma mūsdienu sabiedrībā un pat bērnu vidū novēro dzirdes zudumu. Pasaulē apmēram 10% no populācijas tiek pakļauti dzirdei kaitīgiem trokšņa līmeņiem. Amerikā jau 12-15% bērnu cieš no neatgriežama trokšņa izraisīta dzirdes zuduma. Mērķis: Pētījums palīdz atbildēt uz jautājumu, vai troksnis lielos publiskos pasākumos ir potenciāli kaitīgs dzirdei un kā iespējamo traumu novērst. Materiāls un metodes: Literatūras apskatam tika izmantotas PubMed, Elsevier, McGraw-Hill un Springer datubāzes. Pētījumā tika analizēts trokšņa līmenis 10 dažādos Latvijas un Vācijas pasākumos. Katra pasākuma minimālais, maksimālais, virsotnes un vidējais līmenis tika izmērīts. Vidējie lielumi no 10 mērījumiem tika izrēķināti katrai no 4 grupām (minimālajam, maksimālajam, virsotnes, vidējam). Rezultāti: Vidējais lielums minimālajam trokšņa līmenim bija 69,6 dBA, maksimālajam - 94 dBA, virsotnes - 102,5 dBA, bet vidējam - 85 dBA. Tā kā fokuss bija uz vidējiem līmeņiem, katrs vidējais lielums un iedarbības laiks tika analizēti pēc Eiropas Komisijas laika intensitātes vadlīnijām. Secinājumi: Maksimālie un virsotnes trokšņa līmeņi vairākos gadījumos bija potenciāli kaitīgos līmeņos, bet to iedarbības laiks bija ļoti īss, tāpēc vispārējais vidējais lielums sanāca 85 dBA. Lielākajā daļā pasākumu trokšņa līmenis nepārsniedza Eiropas Komisijas laika intensitātes vadlīnijas. Jāsecina, ka publiski bērnu pasākumi nevar tikt uzskatīti par vienu no galvenajiem iemesliem augstajam trokšņa izraisīto dzirdes zudumu līmenim bērnu vidū. Tomēr papildus pētījumi ar lielāku datu apjomu būtu nepieciešami šajā jomā. Internacionālajām vadlīnijām vajadzētu tikt popularizētām un veselības nozares speciālistiem vajadzētu informēt ģimenes, lai pasargātu bērnu dzirdi gan publiskos, gan privātos pasākumos.
Introduction: Noise-induced hearing loss is a major issue in society nowadays and even among children hearing loss is observed. Worldwide about 10% of the population is exposed to noise at potentially harmful levels. In the USA 12-15% of children already suffer from irreversible noise induced hearing damage. Aim: This study should contribute to the question, if noise levels at public major children events are potentially harmful and how to prevent possible harm in future. Material and Methods: For the literature review the databases of PubMed, Elsevier, McGraw-Hill and Springer were used. In the research noise levels at 10 different public events in Latvia and Germany were measured. For each event minimum levels, maximum levels, peak levels and average levels. were obtained. Mean values of the 10 measurements were calculated for each of the 4 groups (minimum, maximum, peak, average). Results: The mean minimum was 69,6 dBA, the mean maximum 94 dBA, the mean peak 102,5 dBA and the mean average 85 dBA. As the focus was on average levels, each average value and exposure time were analyzed according to the time-intensity guidelines by the European Commission. Conclusions: Maximum and peak noise levels in some cases were at potentially harmful levels, but their exposure time very short. This led to an overall average of 85 dBA. In most events, noise levels did not exceed the time-intensity guidelines of the European Commission. In conclusion public children events in general cannot be considered the main contributors to the high number of noise-induced hearing loss in children. Nevertheless, more research with bigger data must be conducted in this field. International guidelines which already exist should be promoted and families should be informed by health care specialists to ensure protection of children’s hearing in both public and private surroundings.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.