Title: Onkohematoloģisko pacientu vajadzības aprūpē un to saistība ar depresiju, trauksmi un stresu
Other Titles: Oncohematological patient care needs and their connestion to depression, anxiety and stress
Authors: Liāna Deklava
Liene Minkeviča
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: Onkohematoloģiskie pacienti;depresija;trauksme;stress;vajadzības atbalstošā aprūpē;Oncohematological patients;depression;anxiety;stress;supportive care needs
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darba nosaukums: “Onkohematoloģisko pacientu vajadzības aprūpē un to saistība ar depresiju, trauksmi un stresu”. Pētījuma mērķis: Noteikt onkohematoloģisko pacientu vajadzības aprūpē un to saistību ar viņu depresiju, trauksmi un stresu. Hipotēze: Pastāv statistiski nozīmīga saistība starp onkohematoloģisku pacientu vajadzībām aprūpē un viņu depresijas, trauksmes un stresa rādītājiem. Pētījuma jautājumi: Kādas ir Latvijas onkohematoloģisko pacientu aktuālās vajadzības aprūpē? Kāda ir Latvijas onkohematoloģisko pacientu depresijas, trauksmes un stresa galvenā simptomātika? Pētījumā tika izmantotas demogrāfisko jautājumu anketa, DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scales) un SCNS-SF34 (Supportive Care Needs Survey Short Form). Anketēšanā piedalījās pētījuma bāzes slimīcas 202 onkohematoloģiskie pacienti, kas stacionēti pētījuma veikšanas laikā. Izlases veids – nevarbūtīga, kvotas izlase, anketēta vienu reizi. Rezultāti un secinājumi: Kopumā 23% respondentu uzrādīja depresijas simptomātiku, 30% aptaujāto bija trauksmes simptomātika un stresa simptomātika bija 21% respondentu. Atbalstošās aprūpes sfēru vidējie rādītāji ir salīdzinoši zemi (no 21, (SD=27,3) līdz 39, (SD=25,3)). Tika noskaidrots, ka, pieaugot vajadzībām atbalstošās aprūpes sfērās, pieaug kopējās respondentu izlases depresijas un trauksmes simptomātika. Tostarp, pieaugot pacientu vajadzībām veselības sistēmas un informācijas sfērā, pieaug depresijas, trauksmes un stresa simptomātika vīriešiem. Latvijas onkohematoloģisko pacientu nozīmīgākās vajadzības ir: vajadzība pēc palīdzības sāpju gadījumā; kad ir enerģijas trūkums/nogurums; kad nespēj paveikt darbības, ko iepriekš bija ierasts veikt; vajadzīga palīdzība, lai atvieglotu bažas par tuvāko cilvēku raizēm; lai risinātu neskaidrību par nākotni; nepieciešama paskaidrojumu saņemšana par veiktajām pārbaudēm; nepieciešama slimnīcas darbinieku saprotoša attieksme pret pacienta sajūtām un emocionālajām vajadzībām un palīdzība, lai risinātu izmaiņas seksuālajās sajūtās. Latvijas onkohematoloģisko pacientu depresijas, trauksmes un stresa galvenie simptomi attiecīgi ir vienaldzība, disforija, anhedonija; autonoms uzbudinājums, situatīvā trauksme; nervu uzbudinātība, satraukums, aizkaitinātība, grūtības atslābināties.
Master’s thesis: “Oncohematological patient care needs and their connestion to depression, anxiety and stress”. Objective: To identify the care needs of oncohematological patients and their association with depression, anxiety and stress. Hypothesis: There is a statistically significant relationship between the care needs and rates of depression, anxiety and stress of oncohematological patients. Research questions: What are the current care needs of Latvian oncohematological patients? What are the leading symptoms of depression, anxiety and stress among Latvian oncohematological patients? The study used a demographic questionnaire and DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scales), and SCNS-SF34 (Supportive Care Needs Survey Short Form) questionnaires. The survey involved 202 oncohematological patients from the study base hospital who were hospitalized during the study. Type of sample – improbable, quota sample, surveyed once. Results and conclusions: Overall, 23% of respondents reported depressive symptoms, 30% of respondents had anxiety symptoms, and 21% had stress symptoms. The averages of supportive care are relatively low (from 21, (SD=27,3) to 39, (SD=25,3)). It was found that as the needs for supportive care increase, so do the symptoms of depression and anxiety in the overall sample of respondents. Also, as the needs of the health system and information domain increase, so do the symptoms of depression, anxiety, and stress in men. The most important care needs of Latvian oncohematological patients are: the need for help in case of pain; when there is a lack of energy/fatigue; when they are unable to perform activities that were previously customary to perform; the need for help to ease concerns about the closest people worries; to address uncertainty about the future; an explanation of the examinations carried out is required; requires an understanding attitude of hospital staff towards the patient's feelings and emotional needs and need help to deal with changes in sexual feelings. The leading symptoms of depression, anxiety and stress in Latvian oncohematological patients are indifference, dysphoria, anhedonia; autonomic arousal, situational anxiety; nervous excitement, agitation, irritability, difficulty relaxing.
Description: Māszinības
Nursing Studies
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.