Title: Dzīves kvalitāte un psihoemocionālie traucējumi pacientiem ar sarkoidozi
Other Titles: Quality of life and psycho-emotional disorders in sarcoidosis patients
Authors: Dace Žentiņa
Anna Lanka
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: Sarkoidoze;depresija;dzīves kvalitāte;Sarcoidosis;depression;quality of life
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads. Sarkoidoze ir multisistēmiska slimība, ar kuru galvenokārt slimo jauni, bieži vien veselīgi cilvēki darba spējas vecumā. Tā ir ļoti variabla slimība ar dažādām iespējamām izpausmēm un klīnisko gaitu. Sarkoidozes simptomi var būt pietiekami traucējoši un smagi, lai samazinātu dzīves kvalitāti. Tā kā ir pierādīta vairāku hronisku slimību asociācija ar paaugstinātu depresijas risku, ir pamats domāt, ka arī sarkoidoze varētu būt viena no šīm slimībām [19]. Šādas asociācijas pierādīšana varētu veicināt depresijas skrīninga ieviešanu sarkoidozes pacientiem, laicīgu terapijas uzsākšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Darba mērķis. Noskaidrot depresijas simptomātikas izplatību un dzīves kvalitāti sarkoidozes slimniekiem, salīdzinot ar kontroles grupu, kurā ir citu hronisku plaušu slimību slimnieki. Materiāli un metodes. Pētījuma realizācijai tika anketēti 18 sarkoidozes pacienti un 30 kontroles grupas respondenti ar dažādām hroniskām plaušu saslimšanām. Tika izmantotas divas anketas – Pacientu veselības aptauja 9 un Dzīves kvalitātes un apmierinātības aptauja. Dati tika apstrādāti un analizēti izmantojot Microsoft Excel un IBM SPSS Statistics 23. Rezultāti. Kopumā pētījumā piedalījās 48 indivīdi, no tiem 18 bija sarkoidozes pacienti un 30 bija kontroles grupas dalībnieki ar dažādām respiratorām saslimšanām. Sarkoidozes pacientu grupā 50% (95% TI 27.8-72.2) pacientu nebija depresijas pazīmju, 33.3% (95% TI 11.1-55.6) bija vieglas depresijas simptomātika un 16.7% (95% TI 0-33.3) pacientu bija mērenas depresijas simptomātika. Kontroles grupā 63.3% (95% TI 46.7-80.0) nebija depresijas pazīmju, 30% (95% TI 13.3-46.7) bija vieglas depresijas simptomātika un 6.7% (95% TI 0-16.7) bija mērenas depresijas simptomātika. Starp abām grupām netika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība depresijas izplatībā. Galvenie depresijas simptomi ko atzīmēja sarkoidozes pacienti 38.9% (95% TI 16.7-61.1) bija nogurums un miega traucējumi, 11.1% (95% TI 0-27.8) bija samazināta vēlme veikt kādreiz interesējušas aktivitātes un 5.6% (95% TI 0-16.7) norādīja traucētas koncentrēšanās spējas un palēninātu ikdienas darbību. Dzīves kvalitāti sarkoidozes pacienti novērtēja ar vidējo lielumu 0.66 (95% TI 0.60-0.71) jeb 66% no maksimālā iespējamā. Kā dzīves kvalitāti ierobežojošos faktorus 22% (95% TI 5.6-44.4) pacientu norādīja spēju veikt ikdienas mājas darbus. Kontroles grupas pārstāvji dzīves kvalitāti novērtēja ar 0.67 (95% TI 0.59-0.74) jeb 67% no maksimālā iespējamā. Secinājumi. Depresijas simptomātikas izplatība sarkoidozes pacientu vidū bija 50%, bet kontroles grupā 36.7% bez statistiski nozīmīgas atšķirības. Depresijas simptomātikas izplatība ir biežāka nekā vispārējā populācijā. Galvenie depresijas simptomi pacientiem bija nogurums un miega traucējumi. Dzīves kvalitāti sarkoidozes pacienti novērtēja ar 66% no maksimālā iespējamā, kontroles grupā ar 67%.
Introduction. Sarcoidosis is a multisystem disease that affects mostly young people who are in their working age. It is a very variable disease with different possible manifestations and clinical courses. The symptoms of sarcoidosis can be very bothersome and severe, causing a decline of quality of life. An association between several chronic diseases and increased risk of depression has been proven and there is reasonable cause to think that sarcoidosis could be one of these diseases. Proving this association could lead to increased depression screening of sarcoidosis patients, timely beginning of therapy and increased quality of life. Aim of the research. To determine the prevalence of depression symptoms in sarcoidosis patients and their quality of life, comparing it to the control group, which consists of other chronic pulmonary disease patients. Materials and methods. The research was carried out by surveying 18 sarcoidosis patients and 30 control group patients with different chronic pulmonary diseases. Two questionnaires were used – Patient health questionnaire 9 and Quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire. Data was processed and analyzed using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics 23. Results. All together 48 individuals participated in the research, 18 were sarcoidosis patients and 30 were control group respondents with other chronic respiratory diseases. In the sarcoidosis group 50% had no depression symptoms, 33.3% had mild depression symptoms and 16.7% had moderate depression symptoms. In the control group 63.3% had no depression symptoms, 30% had mild depression symptoms and 6.7% had moderate depression symptoms. There was no statistically significant difference found between both groups in the prevalence of depression symptoms. The most significant depression symptoms in 38.7% of sarcoidosis patients was tiredness and sleep disturbance, in 11.1% of patients it was decreased interest or pleasure doing things and in 5.6% of patients it was poor concentration abilities and slowed down speed of doing every day activities. The quality of life was assessed by the sarcoidosis patients with an average of 66% of the maximum score possible. In the control group quality of life was assessed with an average of 67% from the maximum score possible. Conclusions. The prevalence of symptoms of depression in sarcoidosis patients was 50%, in the control group 36.7%, without statistical significance. Symptoms of depression was more prevalent in both groups than in the general population. Most prevalent depression symptoms were tiredness and sleep disturbance. Quality of life in sarcoidosis patients was assessed as an average of 66% from the maximum possible, in the control group as 67% from the maximum possible.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.