Title: Consequences of HPV Infection in Young Adults and its Connection with Oropharyngela Cancer
Other Titles: Cilvēka papilomas vīrusa (HPV) inficēšanās sekas un saistība ar rīkles un mutes vēzi
Authors: Guntars Selga
Leandra Emilia Esser
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Cilvēka papilomas vīruss;Orofarneksa vēzis;Orālo plakanšūnu karcinoma;HPV 16;HPV 18;“p16;vakcinācija;orālais sekss;smēķēšana;ārstēšana;prognoze;profilakse;Human papillomavirus;Oropharyngeal cancer;Oral squamous cell carcinoma;HPV 16;HPV 18;p16;vaccination;oral sex;smoking;treatment;prognosis;prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads: Cilvēka papilomas vīruss ir DNS vīruss, kas inficē ķermeņa gļotādu epitēlija šūnas. Pastāv vairāk nekā 200 dažādu HPV apakštipu, kas tiek sadalīti zema riska un augsta riska tipos pēc to spējas saglabāt un pārveidot inficētās epitēlija šūnas. Pēdējo gadu laikā pētījumos ir atklāts visā pasaulē pieaugošs skaits cilvēku ar orofaringeāla vēzi, kas saistīts ar HPV infekciju, īpaši gados jauniem vīriešiem. Pētījuma mērķis: Pētījuma mērķis ir novērtēt un noskaidrot korelāciju starp HPV infekciju un orofaringeālo vēzi jauniem pieaugušajiem. Pētījuma uzdevums: 1. Izanalizēt HPV pozitīvā orofaringeālā vēža sastopamības tendences un izmaiņas dažādos reģionos. 2. Novērtēt HPV infekcijas riskus un sekas jauniem pieaugušajiem. 3. Identificēt faktorus, kas veicina pieaugošo OPSCC skaitu. 4. Izanalizēt HPV pozitīvā OPSCC prognozi salīdzinājumā ar HPV negatīvā OPSCC. 5. Novērtēt vakcinācijas pret HPV efektivitāti. Rezultāti: pēdējos gados ir palielinājies HPV pozitīvu mutes dobuma un rīkles karcinomu biežums. HPV pozitīvā OPSCC izplatība galvenokārt palielinājās ekonomiski labi attīstītajās valstīs. Ir pierādīts, ka orālais sekss un palielināts seksuālo kontaktu skaits palielina HPV infekcijas un orofaringeālā vēža risku. Galvenie riska faktori HPV infekcijas iegūšanai ir neaizsargāts sekss, viendzimuma kontakts, palielināta orālā seksa prakse, liels seksuālo kontaktu skaits, vīriešu dzimums, baltā rase un vecums vecāks par 40, bet jaunāks par 59 gadiem. Palielinoties seksuālo partneru skaitam, palielinās mutes dobuma un rīkles HPV infekcijas risks. Piecu gadu kopējā dzīvildze pacientiem ar OPSCC ir 75-80% HPV pozitīvu audzēju gadījumā un 45-50% HPV negatīvu audzēju gadījumos. Tas nozīmē, ka pacientiem ar HPV pozitīvu OPSCC ir labvēlīgāka prognoze nekā pacientiem ar HPV negatīvu OPSCC. HPV infekcijas profilakses stratēģijās ietilpst vakcinācija abiem dzimumiem un veselības izglītība seksuālās izturēšanās un prezervatīvu lietošanas ziņā. Secinājums: 1. Pēdējos gados ir palielinājies HPV pozitīvu mutes dobuma un rīkles karcinomu biežums. Pārsvarā ekonomiski labi attīstītās valstis uzrādīja paaugstinātu HPV-OPSCC sastopamību. 2. Sekas HPV infekcijai jauniem pieaugušajiem ir paaugstināts ar HPV saistītu slimību, tai skaitā orofaringeālā vēža, attīstības risks. 3. Tā kā gados jauni pieaugušie ir plaši izmantojuši seksuālās seksuālās prakses, tas varētu palielināt OPSCC skaitu. 4. Pacientiem ar HPV pozitīvu OPSCC ir labvēlīgāka prognoze nekā pacientiem ar HPV negatīvu OPSCC. 5. Gan vīriešu, gan sieviešu ikdienas vakcinācija var palīdzēt novērst dzemdes kakla karcinomu un OPSCC izplatības turpmāku palielināšanos.
Introduction: The human papilloma virus is a DNA-virus, which infects epithelial cells of the mucous membranes of the body. There are over 200 different subtypes of HPV which are divided into low risk and high risk types according to their ability to persist and transform infected epithelial cells. During the last years studies have found a globally increasing number of individuals with oropharyngeal cancer associated with HPV infection, especially in young men. Aim of the Study: The aim of the study is to evaluate and clarify the correlation between HPV infection and oropharyngeal cancer in young adults. Task of the Study: 1. To analyse the trends and changes in incidence of HPV-positive oropharyngeal cancer in different regions. 2. To evaluate the risks and consequences of HPV infection in young adults. 3. To identify the contributing factors to increasing numbers of OPSCC. 4. To analyse the prognosis for HPV-positive OPSCC in comparison to HPV-negative OPSCC. 5. To evaluate the effectiveness of vaccination against HPV. Results: During the last years there has been an increase in the incidence of HPV-positive oropharyngeal carcinomas. The prevalence of HPV-positive OPSCC mainly increased in economically well developed countries. It has been proven that oral sex and an increased number of sexual contacts increase the risk of HPV infection and oropharyngeal cancer. The main risk factors for acquiring HPV infection are unprotected sex, same-sex contact, increased oral sex practices, a high number of sexual contacts, male gender, white race and age older than 40 but younger than 59 years. With increasing number of sexual partners the risk of oropharyngeal HPV infection increases. The 5-year overall survival rates of patients with OPSCC is 75-80% in HPV-positive tumors and 45-50% in HPV-negative tumors. This means that patients with HPV-positive OPSCC have a more favourable prognosis than patients with HPV-negative OPSCC. Prevention strategies against HPV infection include vaccination on both sexes and health education in terms of sexual behaviour and condom use. Conclusion: 1. During the last years there has been an increase in the incidence of HPV-positive oropharyngeal carcinomas. Predominantly economically well developed countries showed an increased incidence in HPV-OPSCC. 2. Consequences for HPV infection in young adults are an increased risk for the development of HPV-related diseases, including oropharyngeal cancer. 3. The widespread of oral sexual practices among young adults might be contributing to increasing numbers of OPSCC. 4. Patients with HPV-positive OPSCC have a more favourable prognosis than patients with HPV-negative OPSCC. 5. The routine vaccination for both males and females can help to prevent further increase in the prevalence of cervical carcinomas and OPSCCs.
Description: Zobārstniecība
Dentistry
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.