Please use this identifier to cite or link to this item: 10.25143/amhr.1994.II.18
Title: Pauls Stradiņš manās atmiņās
Other Titles: My Recollections of Pauls Stradiņš (Summary)
Authors: Karulis, Konstantīns
Keywords: Pauls Stradiņš;Latvijas zinātņu akadēmija;the Latvian Academy of Sciences
Issue Date: 1994
Publisher: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Series/Report no.: 2 (21);
Abstract: Publicējamie atmiņu fragmenti par profesoru Paulu Stradiņu pieder ievērojama latviešu filologa un žurnālista, divsējumu "Latviešu etimoloģijas vārdnīcas" autora, Dr. habil. philol. Konstantīna Karuļa spalvai (1993) K.Karuhs LatviJas Zinātņu akadēmijas pastāvēšanas pirmajos gados te strādājis par juriskonsultu un stenogrāfu Šajās gaitās ne tikai ar asu skatu vērojis P.Stradiņu kā Latvijas PSR ZA Bioloģijas un Eksperimentālās medicīnas institūta direktoru, bet arī pats stenografējis Latvijas PSR ZA prezidija "dramatiskās" sēdes (1947 gada 2 o tobra v arā) norisi, k s bija veltīta P.Stradiņa ritikai Šīs sēdes (stenogramma atzīmēta kā ZA pilnsapulce) norisi K Karulis atstāsta atmiņās, minot d udz raksturīgu detaļu. Nesen sēdes stenogramma (40 mašīnraksta lappuses) atrasta Latvijas Zinātņu akadēmijas arhīvā (lieta nr.1, opr. nr. 1, nr. 24). Tā ļauj precizēt dažus faktus. kuri gadu gaitā rūpīgajam stenografētajam atmiņā parveidojušies. Kārlis Strazdiņš šajā sēdē nav runājis. Acimredzol viņam pierakstitā asā un neiecietiga runa pieder adēmiķim Pēterim Valeskalnam vai Matvejam Kadekam (okadēmiķIs Augusts Kirhenšteins runājis "m1 stāk"). Pēc stenogrammas spnežol pietiekami as, (pat salīdzinādams ar pazīstamo antisemītu J.Dāvi, pret ko P.Stradiņš sēdē protestejis) P.Stradiņu kritizējis ari toreizējais Latvijas Komunistiskās partiJaS Cen - omitejas se retārs Arvīds Pelše,taču, lespejams, ka viņa runas tonabtlite šķitusi mI s a ne a parējiem runatājiem. Katra ziņā šī P.Lejiņa vadītā adēmiJas pilnsapulce un P.Stradiņam veltītā kritika bijusi ievērojami saudzīgāka. nekā divus gadus ve - , 1949. gada 21. oktobri san otā Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Medicīnas zinātniskas padomes prezidija un LVU Medicīnas f ultātes Zinātniskās padomes kopēja sēde par "kadu kaitīgu lekciju", kuras stenogrammu publicejis Dr.med. Arnis I sna (Latvijas Ārsts.-1989.-Nr.3.-54.-72.lpp.) Tur P.Stradiņš pēc vietēja krievu dzejnieka-militārista V. Alatirceva denunciācijas kritizēts visai nesaudzīgi, izvēršot pret viņu LKP CK inspiretu kūdīšanas kampaņu
DOI: 10.25143/amhr.1994.II.18
ISSN: 1022-8012
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Volume 02 (21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amhr.1994.II.255-262.pdf10.91 MBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons