Title: Healthcare Associated Infections in Finland – Inevitable Risk, Preventable Problem
Other Titles: Ar veselības aprūpi saistītas infekcijas Somijā - neizbēgams risks, novēršama problēma
Authors: Jānis Dundurs
Beatrice Monica Salem Banafa
Ārvalstu studentu nodaļa
International Student Department
Keywords: Veselības aprūpes sistēma;infekcija;nozokomiālā infekcija;izturība pret antibiotikām;izplatība;S. aureus;MRSA;infekcija operācijas zālē;ilgtermiņa aprūpes iestāde;profilakse;healthcare associated infection;nosocomial infection;antibiotic resistance;prevalence;S. aureus;MRSA;surgical site infection;long-term care facility;prevention
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ievads: Ar veselības aprūpi saistītas infekcijas ir pasaules mēroga problēma, kas rodas ne tikai konkrētu iemeslu dēļ, piemēram, roku higiēnas pārkāpumi, invazīvas procedūras un neracionāla antibiotiku lietošana, bet drīzāk tie ir neizbēgami riski, ko sevī iekļauj plaša un koncentrēta veselības aprūpes sistēma. Šis risks, zināmā mērā, ir pieņemams un mazināms. Šīm infekcijām ir gan ekonomiskas, gan ar cilvēku veselību saistītas sekas, kā ir arī juridiski aspekti, kas jāņem vērā, tos pārbaudot un meklējot veidus, kā samazināt to izplatību. Mērķis: Šī pētījuma mērķis ir pievērsties ar veselības aprūpes sistēmu saistītām infekcijām un mērīt dažādu veidu nozokomiālās infekcijas Somijā, kā tās izskatās salīdzinājumā uz citu Eiropas valstu fona, kā arī izpētīt to izplatību, ekonomisko ietekmi un profilakses risinājumus, izmantojot literatūru pārskatu. Metodes: Šis pētījums tika veikts kā literatūras pārskats, pamatojoties uz dažādām publikācijām, kas atrastas, izmantojot Google Scholar un Somijas Veselības un Labklājības Institūtu. Rezultāti: Ar veselības aprūpi saistīto infekciju izplatību Somijā var pielīdzināt citām Eiropas valstīm un ASV. Tomēr joprojām var vēlēties labākus rezultātus saistībā ar multirezistentiem mikrobiem. Ir palielinājies dažu veidu nozokomiālo infekciju skaits, jo īpaši gados vecāku pacientu vidū. Tas ir ņemts vērā un attiecīgi pielāgots uzlabotajām vadlīnijām, un vietējai praksei. No ekonomiskā viedokļa profilakse nav tik rentabla kā ārstēšana, un Somijā pacientam joprojām ļoti reti tiek piešķirta finansiāla kompensācija par veselības aprūpes sistēmā radītajiem zaudējumiem. Secinājumi: Ar veselības aprūpes sistēmu saistīto infekciju skaits Somijā pēdējos gados ir palielinājies, tomēr galvenais iemesls šādām izmaiņām ir pacientu riska faktoru palielināšanās, proti, sabiedrības novecošanās. Veselības aprūpe Somijā atbilst augstiem standartiem - notiek pētījumi par veselības aprūpi saistītām infekcijām, tiek vākti dati par to izplatību, un ir visas valsts mēroga, kā arī vietējās programmas un vadlīnijas to profilaksei un ārstēšanai. Lai aizsargātu pacientu intereses, ir arī iestādes un tiesiskais regulējums.
Background: Healthcare associated infections are a worldwide problem which arise not only due to specific causes such as lapses in hand hygiene, invasive procedures and irrational antibiotic use but rather they are an inevitable risk a vast and concentrated healthcare system carries within its structures. This risk is to an extent acceptable, and on the other hand mitigable. These infections have an economic and human cost as well as legal aspects which all need to be taken into consideration when examining them and finding ways to decrease their incidence Aims: The aim of this study is to focus on healthcare associated infections specifically in Finland, and to evaluate different types on nosocomial infections in Finland, how they compare to other European countries, examine their prevalence and their economic weight as well as prevention solutions via a literature review. Methods: This study was carried out as a literature review based on different publications found using Google Scholar and Finnish Institute of Health and Welfare. Results: The prevalence of healthcare associated infections in Finland are comparable to those of other European countries and the United States. However, the country still remains on the lower end of the spectrum regarding multidrug-resistant microbes. There has been increase in certain types of nosocomial infections especially among the elderly patients, something that has been acknowledged and consequently countered by improved guidelines and local practices. Economically speaking prevention is more cost effective than treatment, and for a patient to be granted financial compensation for healthcare associated remains very rare in Finland. Conclusions: Even if healthcare associated infections have increased in Finland over the past years, it seems to be mainly due to the increase of patients’ risk factors, namely the ageing of the population. Healthcare in Finland is generally speaking of a high standard and healthcare associated infections are studied, data on their prevalence is collected and there is a nationwide as well as local programs and guidelines in place to prevent and treat them. There are also institutions and a legal framework in place to protect patients’ interest.
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.