Title: Rekurentu depresīvu traucējumu diagnostika un biežāk nozīmētie antidepresanti rekurentu depresīvu traucējumu ārstēšanai ģimenes ārsta praksē.
Other Titles: Diagnostics of recurrent depressive disorder and most commonly prescribed antidepressants for treatment of recurrent depressive disorder in general practice.
Authors: Līga Kozlovska
Madara Kiseļova
Medicīnas fakultāte
Faculty of Medicine
Keywords: depresija;terapija;ģimenes ārsts;rekurenti depresīvi traucējumi;depression;therapy;family doctor;recurrent depressive disorder
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētnieciskā darba tēma: Rekurentu depresīvu traucējumu diagnostika un biežāk nozīmētie antidepresanti rekurentu depresīvu traucējumu ārstēšanai ģimenes ārsta praksē. Depresija ir slimība, kas bieži vien tiek jaukta ar slinkumu, negausību un nevēlēšanos strādāt vai piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs. Lai arī varētu šķist, ka depresija ir pārejoša saslimšana, kas neapdraud cilvēka dzīvību, tā būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un ignorējot tās simptomus var novest ar pie suicidālām domām un pat suicīda mēģinājumiem. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētījuma daļas, rezultātiem, secinājumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta. Ievadā ir aprakstīta tēmas aktualitāte, izvirzīti mērķi noteikti uzdevumi pētījuma veikšanai. Teorētiskajā daļā aplūkota literatūra, kas atspoguļo depresīvu traucējumu nozīmīgumu, kā arī speciālistu izveidotas vadlīnijas depresijas diagnosticēšanai un veiksmīgai terapijai. Pētījuma daļā analizēti pacienti, kuriem no 2015. - 2019. gadam diagnosticēti rekurenti depresīvi traucējumi, to simptomi un terapija. Iekļaušanas kritēriji - dzimums (vīrieši vai sievietes), vecums (18 - 64 gadi). Darba veikšanai izpētīti 17 literatūras avoti. Kopējais darba apjoms 38 lappuses. Atslēgas vārdi: depresija, terapija, ģimenes ārsts, rekurenti depresīvi traucējumi.
Subject of the research paper: diagnostics of recurrent depressive disorder and most commonly prescribed antidepressants for treatment of recurrent depressive disorder in general practice. Depression is an illness that is often mistaken for laziness, insatiability and unwillingness to attend work or participate in public activities. Even though it may seem to be a transient and not life threatening, depression has a significant impact on the quality of life, and, if the symptoms of depression are ignored, it can lead to suicidal thoughts and even suicide attempts. The present paper consists of introduction, theoretical part, a study, results, conclusion, list of used sources and literature. The introduction discusses the relevance of the topic and sets goals for the research. The theoretical part gives an overview of literature, which reflects the importance of depressive disorders, and professional guidelines for diagnosis and successful treatment of depression. The study contains analysis of the symptoms and treatment of patients who have been diagnosed with recurrent depressive disorder from 2015 to 2019. Inclusion criteria: gender (men and women) and age (18 – 64). 17 sources of literature have been researched. Total page count of research paper is 38 pages. Keywords: depression, therapy, family doctor, recurrent depressive disorder.  
Description: Medicīna
Medicine
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Studējošo pētnieciskie darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.