Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.9-16
Title: Formation of Special Legal Regime of Ethnic Crime Prevention in Context of Forced Migration
Other Titles: Īpaša tiesiskā režīma veidošana etniskās noziedzības novēršanai piespiedu migrācijas kontekstā
Authors: Zieliński, Jacek
Pikuleva, Irina²
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Social Sciences and Security Institute, Poland
² Siberian Federal University, Law Institute, Russia
Keywords: migrācija;piespiedu migrācija;etniskā noziedzība;bēgļi;migranti;īpašs tiesiskais režīms;migration;forced migration;ethnic crime;refugee;migrant;special legal regime
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 9.–16. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Some aspects of the present issue of forced migration have been analysed in the article. The Authors note that the current geopolitical and economic reality necessitates modernisation of the approach to the detection, prevention and counteraction to ethnic crime. Taking into consideration the significance of the problem, the Authors suggest reference to the migrants’ ethnic criminal activity in the framework of a special legal regime. It means that all public relations connected with the detection, prevention and counteraction to ethnic crime and other legal measures should be evaluated not only from the perspective of statutory regulation, but also in the context of real practice in this area. That allows for more realistic approach to the legal regime. The Authors give some directions of the statutory regulation improvement in the field of forced migration: strengthening of control over migration processes, suppression of ethnic enclaves’ formation in cities, special control over internal environment of migrants’ societies in order to prevent extremist views.
Rakstā tiek analizēti daži piespiedu migrācijas aspekti. Autori atzīmē, ka pašreizējā ģeopolitiskā un ekonomiskā realitāte prasa modernizētu pieeju, lai atklātu, novērstu un apkarotu etnisko noziedzību. Ņemot vērā problēmas nozīmīgumu, autori iesaka īpašu tiesisko režīmu attiecībā uz migrantu etnisko noziedzīgo darbību. Tas nozīmē, ka visas sabiedriskās attiecības, kas saistītas, lai atklātu, novērstu un apkarotu etnisko noziedzību, jāizvērtē ne tikai no tiesiskā regulējuma, bet arī saistībā ar reālo praksi šajā jomā. Tas pieļauj reālistiskāku pieeju īpašam tiesiskajam režīmam. Autori sniedz dažus ieteikumus tiesiskā regulējuma uzlabošanai piespiedu migrācijas jomā: stiprināt kontroli pār migrācijas procesiem, uzraudzīt etnisko anklāvu veidošanos pilsētās, veikt īpašu kontroli pār migrantu sabiedrības iekšējo vidi, lai novērstu ekstrēmistiskus viedokļus.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.9-16
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_01_Zielinski-Pikuleva_009-016_.pdf168.24 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons