Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.063-075
Title: Atbildība par nepatiesas informācijas sniegšanu apdrošinātājam apdrošināšanas līguma ietvaros
Other Titles: Responsibility for Providing False Information to Insurance Contract
Authors: Alfejeva, Jeļena
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: apdrošināšanas līgums;uberrimae fidei;līgumiskā atbildība;insurance contract;contract responsibility
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 1 (13). 63.–75. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.063-075
Series/Report no.: Socrates 2019, 1 (13)
Abstract: Šajā rakstā aplūkots jautājums par atbildību Latvijas apdrošināšanas tiesībās gadījumos, kad apdrošināšanas līguma ietvaros apdrošinātājam tiek sniegta nepatiesa informācija. Tiek sniegts ieskats par apdrošināšanas līguma līdzēju mērķiem un pienākumiem, raksturota apdrošināšanas līguma būtība tā, lai izprastu iemeslu, kādēļ apdrošinātājam jāsaņem informācija par apdrošināmo objektu un riskiem. Apskatīta arī uberrimae fidei principa nozīme apdrošināšanas attiecībās. Vēl šeit ir aplūkots jautājums par atbildības noteikšanu un nepatiesas informācijas sniegšanas sekām. Raksta nobeigumā ir īss kopsavilkums par risinājumiem apdrošināšanas attiecību regulēšanas uzlabošanai Latvijā saistībā ar aplūkotajām problēmām. Raksta izstrādē galvenokārt tika izmantota analīzes un sintēzes metode, zinātniskās indukcijas un dedukcijas metode, salīdzinošā metode, kā arī novērošana.
This article discusses the responsibility for providing false information to insurer in insurance contract in Latvian insurance law. The author of the article first gives an overview of ​​the objectives and obligations of the parties of the insurance contract, describing the nature of the insurance contract for understanding what the reason is why insurers should receive information about an insurable object and risks prior to the insurance case. The importance of uberrimae fidei principle in insurance relations is also discussed. The article further discusses issues of determining liability and consequences of false information. The article concludes with a brief summary of solutions for improving regulation of insurance relations in Latvia related to the problems discussed. The study has been mainly based on the analysis and synthesis method, scientific induction and deduction methods, comparative method, and observation.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.13.2019.1.063-075
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPD-84-210_Socrates-13_2019_06_Alfejeva_063-075_.pdf193.31 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons