Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.19-24
Title: Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā
Other Titles: Doctrinal Approach to the Understanding of Undivided Interest in Respect to Co-ownership
Authors: Kudeikina, Inga
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija
Keywords: darījumi ar domājamo daļu;domājamā daļa;kopīpašums;co-ownership;undivided interest;transactions involving undivided interest
Issue Date: 2015
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015, Nr. 1 (1). 19.–24. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2015, 1 (1)
Abstract: Raksts veltīts domājamās daļas – kopīpašuma tiesiskā elementa – izpētei, akcentējot domājamās daļas vietu un lomu darījumu veikšanā. Šā pētījuma novitāte ir izpētes rakursā – domājamās daļas institūts aplūkots darījumu veikšanas procesā un darījuma rezultātā iegūto tiesību nostiprināšanā zemesgrāmatā. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka tiesību normu saturs zināmā mērā pieļauj atšķirīgas interpretācijas, tāpēc dažu problēmjautājumu risināšana iespējama, veicot atbilstīgus grozījumus tiesību aktos.
The article is devoted to the research of undivided interest as a legal component of co-ownership, specifically focusing on its place and role in transactions. The novelty of the study is its perspective, i.e. the institution of undivided interest is viewed from the standpoint of transactions and the registration of the title obtained as a result of transactions with the Land Registry. The results of the study give strong grounds to conclude that the contents of laws, to some extent, leave room for interpretation; therefore, certain outstanding problems could be solved by making relevant amendments to the law.
DOI: https://doi.org/10.25143/SOCR.01.2015.1.19-24
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2015, 1 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-030_Socrates_1_2015_03_Kudeikina_019-024_.pdf278.72 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons