Title: Iesaistīto pušu komunikācija masu medijos par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā
Other Titles: Communication of stakeholders in mass media on access to healthcare services during the Covid-19 pandemic
Authors: Vita Savicka
Evita Petenko
Komunikācijas fakultāte
Faculty of Communications
Keywords: Masu mediji;Covid-19;veselības aprūpes pakalpojumi;iesaistītās puses;ierobežojumi dažādās kombinācijās un locījumos;Mass media;Covid-19 pandemic;healthcare services;stakeholders;limitation in different combinations and folds.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Lai mazinātu inficēšanos, kā arī nodrošinātu ārstu un pacientu drošību saistībā ar straujo Covid-19 izplatību, tika ierobežoti dažādi veselības aprūpes pakalpojumi. Veiksmīgam problēmas atrisinājumam ir svarīgi nodrošināt komunikāciju ar visām problemātikā iesaistītajām pusēm. Tieši iesaistīto pušu vēstījumi ir tie, kas iespaido un atspoguļo galvenās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības problēmas Covid-19 pandēmijas laikā. Bakalaura darba tēma ir “Iesaistīto pušu komunikācija masu medijos par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā.” Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, ar kādiem vēstījumiem veselības aprūpē iesaistītās puses iesaistās komunikācijā masu medijos par veselības aprūpes pakalpojumu ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tika aplūkota bakalaura darba teorētiskā bāze par masu mediju ietekmi un vēstījumu veidošanos, aplūkojot dienaskārtības un rāmējuma teorijas. Tāpat tiek aplūkota literatūra par veselības komunikācijas pamatprincipiem, iekļaujot autoru atziņas par veselības komunikācijas vēstījumiem un to rāmējumiem. Pētījumā izmantotās metodes ir kvantitatīvā un kvalitatīvā kontentanalīze un sekundāro datu analīzes, tāpat tiek skaidrots pētījuma dizains, kas ietver aprakstu par datu vākšanas un analīzes metodēm. Savukārt trešajā daļā tiek veikta sekundāro datu analīze, kā arī identificētas veselības aprūpē iesaistītās puses un to funkcijas. Tika veikta kvantitatīvā un kvalitatīvā kontentanalīze, lai noskaidrotu, ar kādiem vēstījumiem iesaistītas puses iesaistās komunikācijā masu medijos par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā, un noskaidrotu šo vēstījumu rāmējumus un atšķirības, balstoties uz izvirzītajiem kontroljautājumiem par rāmējumu veidiem to kategorijās. Pētījumā izvēlētie mediji līdzvērtīgi izvēlas publicēt problemātikā iesaistīto pušu vēstījumus neatkarīgi no masu medija tipa. Pētījumā definētās iesaistītās puses izmanto dažādus vēstījumus, nepieturoties pie vienas galvenās vēstījumu tēmas, galvenokārt izmantojot atbildības un cilvēka interešu/personalizācijas rāmējuma veidus, tomēr skaidri nenosakot, kura no iesaistītajām pusēm ir atbildīga lēmumu pieņemšanā. Šo pētījumu var skatīt plašākā kontekstā, noskaidrojot sabiedrības attieksmi attiecībā uz iesaistīto pušu vēstījumiem, kā arī iesaistīto pušu vēstījumu ietekmi uz auditoriju. Nozīmīgi būtu pētīt mediju satura un žurnālistu izmantotos rāmējumus, veicot rāmējumu salīdzinājumu ar problemātikā iesaistīto runas personu vēstījumu rāmējumiem.
To reduce spread of infection, ensure doctors and patients safety in relation to Covid-19 situation, various health services were limited. For successful resolution of the problem, it is important to ensure communication with all parties involved in the problem. The messages from the directly involved parties are those that affect and reflect the major problems of access to health services during the Covid-19 pandemic. Title of this bachelor's work is “Communication of stakeholders in mass media on access to healthcare services during the Covid-19 pandemic.” The aim of this research is to identify the messages of the healthcare stakeholders engaged in communication in mass media on the limitations of health services during the Covid-19 pandemic. The bachelor's work consists of three parts. The first part talks about the theoretical base of bachelor’s work about mass media impact and messages formation, looking at the agenda setting theory and framing theory. It also looks at literature on basic principles of health communication, including authors' findings of health communication messages and their framings. The second part of the bachelor's work describes the methods used at work, these methods are quantitative and qualitative analyses. Also there is explained the design of the research, which includes a description of the methods of collecting and analysing. The third part describes secondary data analysis, as well as the identification of the stakeholders and their functions. To identify the messages and framing of the parties involved in the Covid-19 pandemic in mass media related to the limitations of healthcare services a qualitative and quantitative analysis of publication's content was carried out. Also the qualitative analysis clarified the differences between the messages of the parties concerned. The mass media, which was selected for the study, equally choose to publish messages from the parties involved in the problem, regardless of the type of mass media. The parties identified in the study use different messages without focusing on one main message theme. Mainly through the framing of responsibility and human interests/personalization, however, without clearly identifying which of the parties involved is responsible for decision-making. This study could be developed in a broader context, analyzing public attitudes to the messages of stakeholders, as well as examining the impact of the actors on the audience. Also, it would be important to look at the frames used by media content and journalists, by comparing this frame with the frames of the messages of the people involved in the problem.
Description: Sabiedriskās attiecības
Public Relations
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Information and Communication Sciences
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KF_SA_Petenko_Evita_Pielikumi.pdfNoslēguma darba pielikums566.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Komunikacijas_fakultate_SA_2021_Evita_Petenko_038802.pdfBakalaura darbs1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.