Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.067-075
Title: Abigeatus – mājlopu zādzība jeb aizdzīšana – kā noziedzīgs nodarījums pret īpašumu romiešu tiesībās
Other Titles: Abigeatus – Cattle Stealing or Rustling – as Criminal Offence Against Property in Roman Law (Abstract)
Authors: Apsītis, Allars
Joksts, Osvalds
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
Keywords: abigeatus;cattle stealing;rustling;Roman Law;abigeatus;mājlopu aizdzīšana;mājlopu zādzība;romiešu tiesības
Issue Date: 2021
Publisher: Rīga Stradiņš University
Rīgas Stradiņa universitāte
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2021, Nr. 1 (19). 67.–75. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.067-075
Series/Report no.: Socrates 2021, 1 (19)
Abstract: The article deals with the results of research performed on the primary sources of the Roman Law regarding offences against property contemporaneity criminalised in the Criminal Law (Sections 175. Theft, 176. Robbery, 179. Misappropriation) of modern-day Latvia. It describes and analyses the Roman Law legal regulation regarding abigeatus – the offence of cattle stealing or “rustling” which was considered as a more dangerous and serious offense than ordinary theft (furtum) and therefore more severely punishable. According to the information in the possession of the authors, Latvian researchers have not yet in particular studied the current theme, and the publications in the Latvian language have not been detected yet. Accordingly, the current article could provide certain contributions to the development of the national field of law, especially regarding the impact of Roman legal principles on the development of modern legal institutes incorporated in the law of the Republic of Latvia.
Rakstā atspoguļoti atsevišķi rezultāti no autoru realizētās romiešu tiesību pirmavotu izpētes saistībā ar tajos atrodamo informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, kas mūsdienu Latvijā kriminalizēti Krimināllikuma 175. pantā “Zādzība”, 176. pantā “Laupīšana” un 179. pantā “Piesavināšanās”. Apskatīta un analizēta tiesiskā reglamentācija attiecībā uz abigeatus – mājlopu zādzību jeb aizdzīšanu, kas tika uzskatīta par bīstamāku un smagāku nodarījumu nekā parasta zādzība (lat. furtum) un tāpēc bargāk sodīta. Aplūkoti arī minētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas un sodīšanas politikas legālie kritēriji romiešu tiesībās. Saskaņā ar autoru informāciju Latvijas pētnieki šo tematiku visai maz apskatījuši, un pētījums varētu dot zināmu ieguldījumu nacionālās tiesību zinātnes attīstībā, īpaši jautājumā par romiešu tiesību principu ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajiem mūsdienu tiesību institūtiem.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.19.2020.1.067-075
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2021, 1 (19)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-19_06_Apsitis-et-al_067-075.pdf155.61 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons