Title: Jauna SMART bronhiālās astmas ārstēšanas metodes priekšrocību novērtējums.
Other Titles: Assessment of the benefits of bronchial asthma therapy with the new MART method of treatment.
Authors: Nataļja Voskresenska
Romans Manuilovs
Farmācijas fakultāte
Faculty of Pharmacy
Keywords: ACT;FEV1;MART terapija;bronhiālā astma;ACT;FEV1;MART therapy;bronchial asthma
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Anotācija Jaunās MART bronhiālās astmas ārstēšanas metodes priekšrocības novērtējums Bronhiālā astma ir viena no visizplatītākajām neinfekcijas slimībām visā pasaulē. Tā ir nopietna globāla veselības problēma, kura rada ļoti lielu slogu veselības aprūpes sistēmai. BA ārstēšanas mērķis ir novērst astmas uzliesmojumus un nāves gadījumus, kā arī uzlabot slimības simptomu kontroli. MART terapija palīdz bronhiālās astmas pacientiem panākt slimības kontroli labāk nekā tradicionālā terapija. MART terapijas ieviešana veicinās slimnīcu sloga samazināšanu. Šis terapijas princips ir viena inhalatora lietošana. Saskaņā ar GINA2019 ieteikumiem īsas darbības bēta adrenoblokatoru monoterapija vairs nav ieteicama ātrai astmas simptomu mazināšanai. Darba aktualitāte slēpjas faktā, ka šī nesenā jauninājuma perioda dēļ šāda veida pētījumi Latvijā vēl nav veikti. Šis darbs var kalpot kā pilotprojekts plašākam pētījumam ambulatorās aprūpes ietvaros Latvijā. Darba mērķi ir salīdzināt elpošanas funkciju rādītāja FEV1 rezultātus un akūtu astmas lēkmju novēršanas biežumu pacientiem, kuri saņem MART terapiju, ar pacientiem, kuri saņem tradicionālo terapiju pneimonologu praksē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, izvērtējot bronhiālās astmas kontroles līmeni. Hipotēze ir: elpošanas funkciju rādītājs FEV1 pacientiem, kuri saņem MART terapiju, ir labāks nekā pacientiem ar tradicionālo terapiju, un akūtu astmas lēkmju novēršanas biežums MART terapijā ir retāks nekā pacientiem tradicionālajā terapijā. Galvenie rezultāti: netika atrasta saistība starp pacientu elpošanas funkciju rādītāja FEV1 vērtībām un astmas kontroles novērtējumu MART terapijas pacientiem, tas noraidīja pētījumā izvirzītu hipotēzi par MART terapijas ietekmi uz elpošanas funkciju rādītāju FEV1 uzlabošanu; akūtu astmas lēkmju novēršanas biežums ir saistīts ar MART terapiju, kas apstiprināja pētījumā izvirzīto hipotēzi par MART terapijas pozitīvu ietekmi uz akūtu astmas lēkmju novēršanas biežumu; bronhiālās astmas pacientu kontroles līmeņa sasniegšana ir cieši saistīta ar saņemto MART terapiju; MART terapija ietekmē bronhiālās astmas pacientu elpošanas funkciju FEV1 rādītāja rezultātu uzlabošanu neatkarīgi no esošām blakusslimībām un uzlabo bronhiālas astmas kontroli visiem pacientiem neatkarīgi no ķermeņa masas indeksa, palīdz samazināt pacientiem depresijas traucējumu esamību un uzlabo elpošanas funkciju rādītājus bronhiālās astmas pacientiem ar smēķēšanas ieradumiem. Manuilovs, Romans. Maģistra darbs / zinātniskais vadītājs Natalja Voskresenka, Rīga: RSU, 2021. 72 lpp., 3 pielikumu, 18 tabulu un 19 attēlu, izmantoto literatūras avotu skaits ir 73
Abstract Assessment of the benefits of bronchial asthma therapy with the new MART method of treatment Bronchial asthma is one of the most common non-communicable diseases in the world. This is a major global health problem that places a huge burden on the health system. The goal of AD treatment is to prevent asthma outbreaks and deaths, and to improve control over the symptoms of the disease. MART therapy helps patients with bronchial asthma fight the disease better than traditional therapy. The introduction of MART therapy will help reduce the burden on hospitals. The principle of this therapy is to use one inhaler. According to the GINA2019 guidelines, short-acting beta-blocker monotherapy is no longer recommended for the rapid reduction of asthma symptoms. The relevance of this work lies in the fact that due to the recent period of GINA innovations, such studies have not yet been conducted in Latvia. This work can serve as a pilot project for the broader study of outpatient care for patients with bronchial asthma in Latvia. The aim of the work is to compare the results of the respiratory function index (FEV1) and the frequency of prevention of asthma attacks in patients receiving MART therapy with patients receiving conventional treatment in the practice of a pneumologist at Paul Stradinya’s Clinical University Hospital, taking into into account the level of control of bronchial asthma. The relationship was not found between (FEV1) and the level of asthma control in patients on MART therapy, which rejects the hypothesis of the study that MART therapy affects the improvement of forced expiratory volume (FEV1). The rate of prevention of acute asthma attacks is associated with MART therapy, which confirms the hypothesis of the study that MART therapy has a positive effect on the rate of prevention of acute asthma attacks. MART therapy affects the Forced expiratory volume FEV1 measures in patients with bronchial asthma, regardless of pre-existing concomitant diseases, and reduces the negative effect on the control of bronchial asthma in all patients regardless of body mass index. It also helps to reduce depressive disorders in patients and improves respiratory function in patients with bronchial asthma as well as smokers. Manuilov, Roman. Master's thesis / supervisor Dr. Natalia Voskresenka, Riga: RSU, 2021. 73 pages, Appendix 3, Table 18 and Diagram 19, the number of used literature sources 77
Description: Klīniskā farmācija
Clinical Pharmacy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GetFileAttachment.pdfNoslēguma darba pielikums304.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked
Farmacijas_fakultate_FFMp_2021_Romans_Manuilovs_004438.pdfMaģistra darbs1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copyopen_acces_locked


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.