Title: Asessment of the organization of care in the long-term care centers
Other Titles: Aprūpes organizācijas novērtēšana ilgtermiņa aprūpes centros
Authors: Igors Trofimovs
Natālija Genkina
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: novecošanās;seniori;ilgstoša aprūpe;Latvija;aging;LTCI;long-term care;Latvia
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Mūsdienās pasaulē arvien straujāk palielinās novecošanās tendence, tas izraisa nepieciešamību pēc sabiedrības veselības politikas pārveidošanas, kas būs vērsta uz sabiedrības novecošanos un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem. Statistiski dati liecina, ka puse no Latvijas iedzīvotājiem, kas ir vecākā par 65 gadiem, cieš vismaz no vienas hroniskas slimības, kā arī vairāk nekā sestajai daļai ir nepieciešama ilgstoša aprūpe funkcionēšanas ierobežojumi dēļ. Pētījuma pamatā ir izmantota gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā pieeja. Trīsdesmit seši aprūpes centra darbinieki, kas bija izvēlēti pēc nejaušības principa, piedalījās kvantitatīvajā pētījumā. Novērtēšanas instruments, kas tika izmantots šajā pētījumā, ir aptaujas lapa. Pētījuma ievaros, kā kvalitatīvu pētījumu instrumentu, autore izmantoja daļēji strukturēto interviju, kas tika organizēta ar pieciem respondentiem. Senioru un cilvēku ar invalīdu ilgtermiņa aprūpes organizāciju galvenās problēmas ir šādas: nepietiekams finansējums, kas izraisa medicīnisko līdzekļu trūkumu; slikts tiesiskais regulējums sociālās uzraudzības sistēmā; personāla, ar profesionālu izglītību sociālā darba nozarē, trūkums; zems sociālais statuss un neadekvātas sociālo darbinieku algas. Galvenie faktori, kas ietekmē ilgtermiņa aprūpes iestāžu darbu, ir visu šajā procesā iesaistīto personu efektīva komunikācija, pietiekams speciālistu skaits, viņu augstā kvalifikācija, kā arī viņu darbību uzraudzības un novērtēšanas sistēmas eksistēšana. Ir jāievieš izmaiņas veselības aprūpes sistēmā un ilgtermiņa pakalpojumos, pārejot no uz slimībām balstītiem modeļiem uz visaptverošu aprūpi, kas vērsta uz vecāka gadagājuma cilvēku personīgajam vajadzībām, veidojot mehānismus un veidus, kā pārvarēt problēmas, izmantojot efektīvas vienošanās. Pētījumā iegūtos rezultātus var izmantot kā pamatprincipus, kurus ir jāizmanto ilgtermiņa aprūpes iestādēs, lai uzraudzītu un novērtētu sasniegumus. Galvenajam patērētājam jābūt valdībai, kas var izmantot šo pētījumu kā pamatu skaidru ilgtermiņa aprūpes iestāžu kvalitātes kritēriju izstrādei, kā arī sākt detalizētākus nozares pētījumus. Natālija Genkina. Aprūpes organizācijas novērtēšana ilgtermiņa aprūpes centros. Maģistra darbs / zinātniskais vadītājs Dr. Igors Trofimovs. Rīga: RSU/RISEBA, 2021. 73. lpp.: 13. attēli, 4. tabulas, 1. pielikums
Today, the world is experiencing an accelerating global aging trend, necessitating a transformation of public health policies oriented on aging populations and long-term care services. In Latvia, half of the population aged 65 and over suffers from at least one chronic disease and more than one-sixth have some limitations in their daily activities, which may require long-term care. This investigation is based on both quantitative and qualitative approaches. Thirty-one randomly selected long-term care center workers participated in the quantitative study with a questionnaire as a research tool. The authors used semi-structured interviews as a qualitative research tool for five respondents in a webinar. The main problems of long-term care organizations for the elderly and disabled include the following: insufficient funding, and as a result, a lack of medical supplies; weak legal framework for the system of social monitoring of activities; shortage of personnel with professional training in the field of social work; low social status and inadequate salaries of social workers. The main factors that affect the work of LTCI are the effective communication of all those involved in this process, the presence of a sufficient number of specialists, their high qualifications, as well as the presence of a monitoring and evaluation system for their activities. It is necessary to implement changes in the health care system and long-term services, shifting from disease-based models to providing comprehensive care focused on the needs of older people through the formation of mechanisms and ways to overcome the problems through the arrangements of efficient assessment of LTCI activity. The results obtained in the study can be used as a basic guide for internal use by institutions to monitor and evaluate their performance. The main consumer should be the government, which can use this study as a basis for developing clear quality criteria for long-term care homes, as well as to initiate more detailed studies of the industry. Natālija Genkina. Assessment of the Organization of Care in Long-Term Care Centers. Master Thesis / Dr. Igors Trofimovs. Riga: RSU/RISEBA, 2021. 73 pages, 13 figures, 4 tables, 1 appendix.
Description: Veselības vadība
Health Management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.