Title: Jauno ārstu lēmumu strādāt Latvijas reģionos ietekmējošie faktori .
Other Titles: Factors influencing the decision of young doctors to work in the regions of Latvia
Authors: Diāna Arāja
Svetlana Batare
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
Faculty of Public Health and Social Welfare
Keywords: jaunais ārsts;lauku teritorija;reģions;ārstniecības iestāde ārpus Rīgas;medicīnas izglītība;motivācija;ārstniecības personu darba tirgus;young doctor;rural area;region;medical institution outside Riga;medical education;motivation;labor market of medical practitioners
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Pētījuma “Jauno ārstu lēmumu strādāt Latvijas reģionos ietekmējošie faktori” mērķis ir noskaidrot faktorus, kas varētu pozitīvi ietekmēt jauno ārstu lēmumu pēc rezidentūras pabeigšanas uzsākt darbu savā specialitātē ārstniecības iestādē Latvijā ārpus Rīgas, novērtēt šo faktoru ietekmes stiprumu un sniegt rekomendācijas politikas veidotajiem. Pētījums ir veikts, lai sniegtu ieguldījumu ārstu nevienmērīgā sadalījuma Latvijas reģionos mazināšanā. Latvijā pastāv būtiskas atšķirības starp ārstu nodrošinājumu Rīgā un reģionos, tāpēc faktoru, kas varētu pozitīvi ietekmēt jauno ārstu lēmumu uzsākt darbu Latvijā ārpus Rīgas, noskaidrošana palīdzētu valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldības iestādēm, ārstniecības iestādēm, kā arī augstākās izglītības iestādēm veidot mērķtiecīgus intervenču mehānismus, lai stimulētu jaunos ārstus uzsākt darbu tieši tajās teritorijās, kur viņu specialitāte ir pieprasīta visvairāk. Rezidentu aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka jaunie ārsti, pieņemot lēmumu uzsākt darbu Latvijā ārpus Rīgas, visaugstāk novērtē pietiekamu materiālo nodrošinājumu un iespējas kvalitatīvi veikt profesionālos pienākumus. Vidēji augsti tiek vērtēti ar dzīves vidi saistīti faktori, savukārt mazāk nozīmīgas ir izklaides iespējas un kultūras pasākumi, ekoloģiski tīra vide un sabiedrības atzinīgs novērtējums. Tomēr pastāv atšķirības faktoru novērtējumā starp dažādām rezidentu grupām, balstoties uz personīgiem faktoriem. Pētījumā ir apstiprinātas divas no trim izvirzītajām hipotēzēm: Latvijā pastāv saistība starp jaunā ārsta dzimto vietu un potenciālās ārstniecības iestādes atrašanas vietu, kā arī pastāv saistība starp rezidentūras studiju vietas finansējuma veidu un to, vai rezidents pēc studiju beigām plāno sniegt no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Viena pētījumā izvirzītā hipotēze nav apstiprināta, tātad Latvijā nav saistības starp rezidentūras studiju vietas finansējuma veidu un rezidenta potenciālās ārstniecības iestādes atrašanas vietu, kaut gan šī saistība ir identificēta teorijas pētījumos par citām valstīm. Rezidentu sniegtais viedoklis un ieteikumi politikas veidotājiem iezīmēja ar maksas rezidentūru saistītos jautājumus, kurus būtu ieteicams pētīt padziļināti, kā arī ir nepieciešams turpināt vērtēt vienošanās par darbu ārpus Rīgas slēgšanu kā nosacījumu priekšrocībām uzņemšanā studijām rezidentūrā valsts budžeta vietā un to atbilstību ieviešanas mērķim. Darbs satur 111 lappuses (bez pielikumiem), 40 attēlus, 12 tabulas un 30 pielikumus. Literatūras sarakstā iekļauti 73 literatūras avoti. Darba bibliogrāfiskais pieraksts: Batare, Svetlana. Jauno ārstu lēmumu strādāt Latvijas reģionos ietekmējošie faktori. Maģistra darbs / zinātniskais vadītājs Mg.pharm., Mg.oec., Mg.soc Diāna Ārāja. Rīga: RSU, 2021. 165. lpp.
Purpose of the study “Factors influencing the decision of young doctors to work in the regions of Latvia” is to identify factors that could positively influence the decision of young doctors to start working in their specialty in Latvia outside Riga, to assess the strength of these factors and to provide recommendations to policy makers. The study has been conducted to contribute to the reduction of the uneven distribution of doctors in the regions of Latvia. In Latvia, there are significant differences between the provision of doctors in Riga and the regions, therefore, the identification of factors that could positively influence the decision of young doctors to start working in Latvia outside Riga would help public administration institutions, local government institutions, medical institutions and higher education institutions to develop targeted interventions to encourage young doctors to start working in areas where their specialty is in demand the most. The results of the young doctor survey allow to conclude, when making a decision to start working in Latvia outside Riga, they highly evaluate sufficient material resources and opportunities to perform professional duties with high quality. Factors related to the living environment are rated on average, while entertainment and cultural events, ecologically clean environment and public appreciation are less important. However, there are differences in the assessment of factors between groups of young doctor based on personal differences. The study confirms two of the three hypotheses: in Latvia there is a connection between the young doctor's place of birth and the location of the potential medical institution, as well as there is a connection between the type of funding of studies and whether the young doctor plans to provide state paid health care services. One hypothesis in the study has not been confirmed, so in Latvia, there is no link between the type of funding of studies and the location of a potential medical institution of a young doctor, although this connection has been identified in theoretical studies of other countries. The opinion and recommendations provided by the young doctors to policy makers highlighted the issues of self-paid residency studies, which should be researched in depth, as well as the agreement to work outside Riga as a condition for admission to state-paid residency studies and its compliance with the policy objective should be evaluated. The thesis consists of 111 pages (without appendixes), contains 40 figures, 12 tables and 30 appendixes. The list of references includes 73 titles. Please cite this publication as: Batare, Svetlana. Factors influencing the decision of young doctors to work in the regions of Latvia. Master thesis/ Research supervisor Mg.pharm., Mg.oec., Mg.soc Diana Araja. Riga: RSU, 2021. p.165.
Description: Veselības vadība
Health management
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.