Title: Pirmslīgumisko attiecību īstenošana praksē un civiltiesiskā regulējuma problemātika
Other Titles: Implementation of pre-contractual relations in practice and problems of civil law regulation
Authors: Jolanta Dinsberga
Kristaps Upenieks
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: nodomu protokols;priekšlīgums;pirmslīgumiskās attiecības;letter of intent;pre-contractual relations
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Maģistra darbā tiek pētīta pirmslīgumisko attiecību īstenošana praksē un civiltiesiskā regulējuma problemātika. Par maģistra darba tēmas aktualitāti liecina lieta Pennzoil pret Texaco. Spriedums lietā Texaco pret Pennzoil ir piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību noteiktam civiltiesisko darījumu veidam - vienošanās memorands jeb nodomu protokols vai priekšlīgums. Kas izraisīja vairākus jautājums par darījuma kvalifikāciju. Maģistra darba mērķis ir analizējot nodomu protokola un priekšlīguma tiesību institūtus, izdarīt secinājumus, identificēt problemātiku Latvijas Republikas tiesiskajā regulējumā attiecībā uz primslīgumiskajām attiecībām un sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un nobeiguma. Maģistra darba nobeiguma autors izteiks secinājumus un sniegs priekšlikumus. Galvenās atziņas, kas gūtas pētījuma rezultātā – nepieciešams veikt virkni grozījumus CL attiecībā uz pirmslīgumiskajām attiecībām, nodomu protokolu un priekšlīgumu. Darba kopējais apjoms ir 75 lpp.
The implementation of pre-contractual relations in practice and solving the problems of civil law regulation are studied in the master's thesis. On the topic of the master's thesis in the current case Pennzoil v Texaco. The judgment in Texaco v Pennzoil has attracted a great deal of public attention to a particular type of civil transaction - a memorandum of understanding or letter of intent or a letter of intent. Which raised some questions about the qualification of the transaction. The aim of the master's thesis is to analyze the letter of intent and the institute of preliminary contract law, draw conclusions, identify the problem in the legal regulation of the Republic of Latvia in relation to primary obligations and provide proposals for the improvement of the legal framework. The master's thesis consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The author of the final master's thesis expresses the conclusion and will make proposals. The main findings of the study are that a number of changes are needed, taking into account previous commitments, the letter of intent and the letter of intent. The total volume of the work is 75 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.