Title: Informācijas glabāšanas pakalpojuma „Hostings” tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā
Other Titles: Data storage service „Hosting”” legal regulation and it’s adjustment problems in Latvia
Authors: Uldis Ķinis
Nataļja Kurčanova
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Informācijas sabiedrības pakalpojumi;mitināšanas pakalpojumi;Hostings;informācijas sabiedrības pakalpojumu starpnieki;atbildības kritēriji;pamattiesības.;information society services;hosting services;hosting;information society service intermediaries;liability criteria;fundamental rights.
Issue Date: 2021
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: būtisks komercijas komponents kibertelpā. Ņemot vērā ieguvumus ekonomikā un dalībvalstu attīstībā, Eiropas Savienība sākusi tiesību aktu saskaņošanu un vienotu principu ieviešanu ceļā uz vienotu digitālo tirgu. Darbā tiek analizēts normatīvais regulējums sniedzamo informācijas sabiedrības pakalpojumu sfērā, izdalot informācijas glabāšanas pakalpojumu “Hostings”, kā arī identificētas problēmas, kā, piemēram, normatīvā regulējuma trūkums un esošā normatīvā regulējuma neatbilstība pašreizējai situācijai konkrētajā jomā. Pētījuma rezultātā tika izdalītas būtiskākās problēmas un nepilnības Informācijas sabiedrības pakalpojuma normatīvajā regulējumā Eiropa un Latvijā un piedāvāti iespējamie risinājumi konstatēto problēmu novēršanai. Atslēgvārdi: Informācijas sabiedrības pakalpojumi, mitināšanas pakalpojumi, hostings, informācijas sabiedrības pakalpojumu starpnieki, atbildības kritēriji, pamattiesības. Pētījumā darba apjoms 77 lapas.
Information society services are a vehicle for prosperity in the information society and an essential component of commerce in cyberspace. The European Union has begun to harmonize legislation and implement common principles towards a digital single market, taking into account the economic and development benefits. The paper analyses the regulatory framework in the field of information society services to be provided, distinguishing the information storage service “Hosting”, as well as identifying certain problems, e.g. lack and obsolescence of regulatory framework in terms of current situation. As a result of the research, significant problems and gaps in the regulation of the information society services in Europe and Latvia were identified offering the possible solutions. Keywords: information society services, hosting services, hosting, information society service intermediaries, liability criteria, fundamental rights. The paper is on 77 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.