Title: Nūjošanas un staigāšanas ietekme uz cilvēka fizisko veselību
Other Titles: Effect of Nordic Walking and Walking on a Person's Physical Health
Authors: Lelde Atvara
Ieva Megne
Liepājas filiāle
Liepāja branch
Keywords: Nūjošana;fiziskās aktivitātes;svara samazināšana;veselība;Nordic walking;physical activity;weight loss;health
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Anotācija Darba autores kvalifikācijas tēma ir “Ķermeņa svara izmaiņas-nūjošanas ietekme vecuma posmā no 20-30 gadiem.” Kvalifikācijas darba pētījuma mērķis ir izvērtēt ķermeņa svara izmaiņas nūjošanas ietekmē vecuma posmā no 20-30 gadiem. Uzstādītais pētījuma jautājums: Kā nūjošana ietekmē ķermeņa svara izmaiņas? Pēdējos 20 gados nūjošana ir kļuvusi par aizvien populārāku vingrinājumu veidu. (Muollo et.al., 2019) Amerikāņu medicīnas zinātnieki izpētījuši, ka nūjošana labvēlīgi ietekmē mierīgu sirdsdarbības ātrumu, asinsspiedienu, fiziskās slodzes maksimālu skābekļa patēriņu, dzīves kvalitāti pacientiem ar dažādām slimībām. (Tschentscher et.al., 2013) Arī sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes un sporta un uztura katedras asociētā profesore Irēna Upeniece uzsver, ka nūjošana ir aptuveni pusotras reizes efektīvāka par tādas pašas intensitātes sološanu bez nūjām. (Upeniece, 2013) Analizējot zinātniskos raktus, pētījumus un avotus pētījumā gaitā tika noskaidrots vai nūjošana samazina cilvēka svaru vecuma grupa no 20-30 gadiem. Pētījumā piedalījās 10 cilvēki vecuma posmā no 20-30 gadiem. Visi 10 pētījuma dalībnieki ir ar vienādu darba specifiku-sēdošs vai stāvošs, mazkustīgs darbs. Pētījumā izvēlētie 10 cilvēki dalās 2, pēc nejaušības principa izvēlētās, grupās. Kontroles grupa (5 cilvēki) un intrevences grupa (5 cilvēki). Intrevences grupa trīs mēnešu laika periodā nūjoja darba autores uzraudzībā. Nūjošana norisinājās trīs reizes nedēļā, nodarbības ilgums - viena stunda. Katru pirmdienu pulksten 18:00, katrs no pētījuma dalībniekiem tika nosvērts. Katru svēršanās reizi tika izmantoti vieni un tie paši svari. Sākotnēji pirmajā nūjošanas dienā tika atzīmēts, katra pētījuma dalībnieka ķermeņa sākotnējais svars, pēc katras nedēļās tika svērts atkārtoti, lai apkopotu iegūtos datus. Pētījumu beidzot, intervences grupai ,tika izsniegta anketa , kur bija 7 jautājumi par respondentu un viņa ķermeņa svara izmaiņām pēc 3 mēnešu regulāras nūjošanas. (Skatīt 3. pielikumā) Pētījuma dalībnieki, tika informēti par pētījuma procesu, nūjošanas reižu skaitu nedēļā un citu viņiem nepieciešamo informāciju. Pētījuma darba autore var secināt, četriem no pieciem pētījuma dalībniekiem pēc trīs mēnešu nūjošanas svara izmaiņas ir būtiski mainījušās. Dalībniekam Nr.1 , Nr.3 ķermeņa svars samazinājies par 1,5 kg, savukārt pētījuma dalībniekam Nr.2 ķermeņa svars samazinājies par 1,7kg. Visievērojamākie pētījuma rezultāti trīs mēnešu nūjošanas laikā, bija personai Nr.4 svars samazinājās par 4 kg. Savukārt personai Nr.5 svars pēc trīs mēnešu nūjošanas būtiski nav mainījies vispār.(sk.1.att.)
Abstract The subject of the author's work is "Body weight changes-the effects of Nordic walking in the age group from 20-30 years." The aim of the research of qualification work study is to review the change of the bodyweight of 20 to 30 year olds. Research question: How does nordic walking affect weight changes? Over the last 20 years, Nordic walking has become an increasingly popular form of exercise. (Muollo et.al., 2019) American medical scientists have studied the beneficial effects of nordic walking on calm heart rate, blood pressure, peak physical load oxygen consumption, quality of life in patients with different diseases. . (Tschentscher et.al., 2013) Irēna Upeniece, associate professor of the Faculty of Public Health and Social Welfare and the Department of Sports and Nutrition, points out that nordic walking is about one and a half times more effective than walking with the same intensity without walking sticks. (Upeniece, 2013) Analyzing scientific studies and research papers in the study we discovered whether Nordic walking would reduce the weight of a human in an age group from 20-30 years old. The study covers 10 people aged 20-30 years. All 10 study participants have the same job specifics - sedentary or standing, semi - sedentary work. The 10 people selected in the study are divided into 2, randomly selected, groups. Control group (5 people) and intervention group (5 people). The intervention group stuck under the supervision of the author for a period of three months. Nordic walking training took place three times a week, and the duration of the lesson was one hour. Each week study participants are weighed. After 3 months of Nordic walking, the study participants completed a questionnaire about their current condition. Each Monday at 18:00, each of the participants in the study was weighed. The same weights were used for each weighing time. On the first day of weighing the the initial weight of the body of each participant in the study was noted, after weighing repeatedly in each week the changes in weight were noted. At the end of the study, a questionnaire was issued to the intervention group containing 7 questions concerning the changes in the weight of respondents and his body after 3 months of regular nordic walking. (see Annex 3) The participants in the study were informed of the study process, the number of weekly nordic walking times and other information they needed. The author of the study may conclude that four out of five participants in the study have significant changes in their weight after three months of nordic walking. For participants No. 1, No. 3 the body weight decreased by 1.5 kg while for study participant No. 2 the body weight decreased by 1.7 kg. The most significant results of the study during the three month period of nordic waking were for the participant No. 4 whose weight decreased by 4 kg. On the other hand, the weight of the participant No. 5 has not changed significantly at all after three m
Description: Veselības sporta speciālists
Health Sport Specialist
Izglītība, pedagoģija un sports
Education, Pedagogy and Sports
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.