Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVoldemārs Arnis-
dc.contributor.authorKalvis Ezers-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2021-01-27T22:07:35Z-
dc.date.available2021-01-27T22:07:35Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/3290-
dc.descriptionVeselības sporta speciālistslv-LV
dc.descriptionHealth care sports specialisten-UK
dc.descriptionIzglītība, pedagoģija un sportslv-LV
dc.descriptionEducation, Pedagogy and Sportsen-UK
dc.description.abstractKvalifikācijas darba tēma “Fiziskās aktivitātes Covid-19 ārkārtas situācijas laikā”. Tēmas aktualitāti nosaka jaunais Corona vīruss Covid-19 un tās izsludinātā ārkārtas situācija. Ārkārtas situācijas laikā cilvēkiem nākas saskarties ar daudziem ierobežojumiem tajā skaitā ierobežojumi , kas ir saistīti ar sportu. Darba mērķis ir noskaidrot kā Covid-19 ārkārtas situācija ir ietekmējusi fiziskās aktivitātes. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi: apkopot un analizēt zinātnisko literatūru par Covid-19 un tās ietekmi uz fiziskām aktivitātēm , izstrādāt pētniecības instrumentu – pētījuma protokolu, veikt pētījumu, analizēt iegūtos datus, apkopot rezultātus un izdarīt secinājumus, pārbaudīt hipotēzi. Lai sasniegtu darba mērķi tika apkopoti vairāki pētījumi par covid-19 ārkārtas situācijas iespaidu uz fiziskajām aktivitātēm. Lai precīzāk noskaidrotu Covid-19 ārkārtas situācijas iespaidu uz fiziskām aktivitātēm Latvijā tika veikta aptauja , kurā piedalījās 107 cilvēki. Anketai kvalificējās cilvēki vecuma posmā no 18-50 gadiem. Anketai kvalificējās visi aptaujātie. Izvirzīts pētniecības jautājums: Vai Covid-19 ārkārtas situācijas laikā mazināsies cilvēku fiziskās aktivitātes un mainīsies fizisko aktivitāšu paradumi? Pētniecības metode: Pētījums ir kvantitatīvs , neeksperimentāls pētījums. Pētniecības instruments : strukturizēta aptauja , dokumentu analīzes protokols. Apkopojot pētījuma rezultātus tiek secināts , ka Covid-19 ārkārtas situācija ir ietekmējusi cilvēku fiziskās aktivitātes uz slikto pusi. Ir samazinājies stundu skaits ar , ko cilvēki nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Kopš ārkārtas situācijas cilvēki maina treniņu paradumus un 34% no respondentiem ir pārstājuši nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Veicot kvalifikācijas darbu , tiek novērots , ka Covid-19 ārkārtas situācija ir ietekmējusi cilvēku fiziskās aktivitātes. Ņemot vērā PVO rekomendācijas fiziskām aktivitātēm , kopš Covid-19 ārkārtas situācijas vairums cilvēku vairs neveic rekomendētās 150 minūtes nedēļā mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes. Fizisko aktivitāšu sarukumu iespaido valsts izsludinātie ierobežojumi. Izstrādājot ierobežojumus , valstij vajadzētu izstrādāt nepieciešamās vadlīnijas , lai informētu cilvēkus par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un veicināt cilvēkus mainīt fizisko aktivitāšu paradumus un adaptēties ierobežojumiem.lv-LV
dc.description.abstractQualification job theme is “Physical activity during Covid-19 emergency situation”. Themes topicality determines the new corona virus Covid-19 and its announced emergency situation. In emergency situation people has to face many restrictions in its list – restrictions that are connected with sport. Work goal is to find out how Covid-19 emergency situation has impacted physical activity. To reach works goal many studies were summarized about covid-19 impact of the emergency situation on physical activity. To be more precise about impact of the covid-19 emergency situation on physical activity , survey was done which completed 107 people. People qualified for the survey from 18-50 years old. In survey everyone that completed the survey – qualified. Research question raised: Will Covid-19 emergency reduce people's physical activity and change their physical activity habits? Research method: The study is a quantitative, non-experimental study. Research tool: structured survey, document analysis protocol. Summarizing the results of the study, it is concluded that the Covid-19 emergency has adversely affected human physical activity. The number of hours people spend on physical activity has decreased. Since the emergency, people have changed their training habits and 34% of respondents have stopped engaging in physical activity. In the course of the qualification work, it is observed that the Covid-19 emergency has affected people's physical activities. According to the WHO recommendations for physical activity, since the Covid-19 emergency, most people no longer perform the recommended 150 minutes of moderate-intensity physical activity per week. The decline in physical activity is affected by state restrictions. When developing restrictions, the state should develop the necessary guidelines to inform people about the importance of physical activity and encourage people to change their physical activity habits and adapt to restrictions.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectCovid-19lv-LV
dc.subjectfiziskās aktivitāteslv-LV
dc.subjectārkārtas situācijalv-LV
dc.subjectierobežojumi.lv-LV
dc.subjectCovid-19en-UK
dc.subjectphysical activityen-UK
dc.subjectemergency situationen-UK
dc.subjectrestrictions.en-UK
dc.titleFiziskās aktivitātes Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā.lv-LV
dc.title.alternativePhysical activity during Covid-19 emergency.en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren-UK
Appears in Collections:Studējošo kvalifikācijas darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.