Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĢirts Briģis-
dc.contributor.authorKristīne Ozoliņa-
dc.contributor.otherSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Public Health and Social Welfareen-UK
dc.date.accessioned2020-08-14T08:52:28Z-
dc.date.available2020-08-14T08:52:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2216-
dc.descriptionSabiedrības veselībalv-LV
dc.descriptionPublic Healthen-UK
dc.descriptionVeselības aprūpelv-LV
dc.descriptionHealth Careen-UK
dc.description.abstractNosaukums: Ģeneralizētas trauksmes un depresijas saistība ar procesu atkarībām Latvijas iedzīvotāju populācijā. Mērķis: Novērtēt ģeneralizētas trauksmes un depresijas saistību ar azartspēļu, videospēļu un interneta lietošanas procesu atkarībām Latvijas iedzīvotāju populācijā. Aktualitāte: Pasaules mērogā depresija un dažādi trauksmju veidi ir izplatītākie psihiskie traucējumi. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs definēti uzdevumi psihiskās veselības veicināšanai sabiedrībā. Lai uzlabotu psihisko veselību un mazinātu depresijas un trauksmes izplatību, nepieciešams izprast to cēloņos. Pētījumos pierādīts, ka tādām procesu atkarībām kā pārmērīga azartspēļu spēlēšana, videospēļu spēlēšana un interneta lietošana ir saistība ar depresiju un trauksmi. Turklāt zināms, ka pēdējo gadu laikā elektronisko ierīču lietošana, kas tiešā veidā ietekmē procesu atkarību rašanos, tikai palielinās, radot jaunus draudus veselībai. Hipotēze: Ģeneralizētai trauksmei un depresijai ir saistība ar problemātisku azartspēļu un videospēļu spēlēšanu un interneta lietošanu. Pētījuma dizains: Šķērsgriezuma pētījums. Pētījuma metodes: Maģistra darbā izmantoti dati no 2018. gadā veikta pētījuma „Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošajiem riska faktoriem”. Pētījumā piedalījās Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Datu analīzē tika iekļauti visi pētījumā aptaujātie 4912 respondenti. Statistiskajai datu analīzei tika izmantotas aprakstošās statistiskās metodes un vienfaktora un daudzfaktoru binārā loģistiskā regresija izredžu attiecību (OR) aprēķināšanai. Rezultāti: Problemātiskiem azartspēļu spēlētājiem ir 6,3 (2,7-14,5) reizes lielākas ģeneralizētas trauksmes un 4,0 (1,9-8,3) reizes lielākas depresijas izredzes nekā cilvēkiem bez problemātiskas azartspēļu spēlēšanas. Problemātiskiem videospēļu spēlētājiem ir 2,4 (1,2-4,7) reizes lielākas ģeneralizētas trauksmes un 2,5 (1,4-4,4) reizes lielākas depresijas izredzes salīdzinājumā ar neproblemātiskiem videospēļu spēlētājiem. Cilvēkiem ar problemātisku interneta lietošanu ir 2,9 (1,7-5,0) reizes lielākas ģeneralizētas trauksmes un 2,6 (1,6-4,2) reizes lielākas depresijas izredzes nekā cilvēkiem bez problemātiskas interneta lietošanas. Secinājumi: Problemātiska azartspēļu spēlēšana, problemātiska videospēļu spēlēšana un problemātiska interneta lietošana ir saistīta ar palielinātām ģeneralizētas trauksmes un depresijas izredzēm 15-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū, salīdzinot ar iedzīvotājiem bez šīm procesu atkarībām. Saturs: Kopējais darba apjoms ir 75 lpp, ieskaitot 14 attēlus un 6 tabulas. Izmantoti 107 literatūras avoti.lv-LV
dc.description.abstractTitle: Association of generalized anxiety disorder and depression with behavioral addictions in Latvian population. Objective: To evaluate the relationship between generalized anxiety disorder and depression and behavioral addictions of gambling, video gaming and internet use in the Latvian population. Background: Depression and various types of anxiety are the most common mental health disorders worldwide. In the National Development Plan of Latvia 2014-2020 and the Public Health Guidelines tasks for promotion of mental health in society are defined. In order to improve mental health and reduce the prevalence of depression and anxiety, it is necessary to understand their causes. Studies have shown that behavioral addictions such as excessive gambling, video gaming and internet use are associated with depression and anxiety. In addition, it is known that in recent years the use of electronic devices, which directly affects the development of behavioral addictions, is only increasing, creating new threats to health. Hypothesis: Generalized anxiety disorder and depression is associated with problematic gambling, problematic gaming and problematic internet use. Study design: Cross-sectional study. Study methods: Data was collected from the study „Research on the prevalence of behavioral addictions (gambling, social media, computer game addiction) among the Latvian population and the risk factors” conducted in 2018. Latvian residents aged 15 to 64 participated in the study. The study included data on 4912 individuals. For statistical data analysis, descriptive statistical methods and univariate and multivariable binary logistic regression were used to calculate the odds ratios (OR). Results: Problematic gamblers have 6.3 (2.7-14.5) times higher odds of generalized anxiety disorder and 4.0 (1.9-8.3) times higher odds of depression than people without problem gambling. Problematic video-game players are 2.4 (1.2-4.7) times more likely to have generalized anxiety disorder and 2.5 (1.4-4.4) times more likely to have depression compared to non-problematic video-game players. People with problematic internet use are 2.9 (1.7-5.0) times more likely to have generalized anxiety and 2.6 (1.6-4.2) times more likely have depression than people without problematic internet use. Conclusions: Problematic gambling, problematic video-gaming and problematic internet use are associated with an increased risk of generalized anxiety and depression compared to the population without these behavioral addictions. Content: The total amount of master thesis is 75 pages, including 14 pictures and 6 tables. 107 information sources have been reviewed.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectģeneralizēta trauksmelv-LV
dc.subjectdepresijalv-LV
dc.subjectproblemātiska azartspēļu spēlēšanalv-LV
dc.subjectproblemātiska videospēļu spēlēšanalv-LV
dc.subjectproblemātiska interneta lietošanalv-LV
dc.subjectprocesu atkarībaslv-LV
dc.subjectgeneralized anxiety disorderen-UK
dc.subjectdepressionen-UK
dc.subjectproblematic gamblingen-UK
dc.subjectproblematic gamingen-UK
dc.subjectproblematic internet useen-UK
dc.subjectbehavioral addictionsen-UK
dc.title“Ģeneralizētas trauksmes un depresijas saistība ar procesu atkarībām Latvijas iedzīvotāju populācijā.”lv-LV
dc.title.alternative“Association of generalized anxiety and depression with behavioral addictions in Latvian population.”en-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen-UK
Appears in Collections:Maģistra darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.