Title: Bērnu un jauniešu personas datu apstrāde izglītības iestādēs
Other Titles: Processing of personal data of children and youth in educational institutions
Authors: Juris Zīvarts
Ieva Ozoliņa
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: personas dati;izglītības iestāde;apstrāde.;personal data;educational institution;processing.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Ņemot vērā, ka bērns var nebūt spējīgs pilnā apjomā apzināties visus iespējamos no personas datu apstrādes izrietošos riskus izglītības iestādēm, vecākiem un kontrolējošajām institūcijām bērnu personas datu apstrādes jautājumos jābūt īpaši uzmanīgām. Jāņem vērā, ka tiesību īstenošana pastarpināti, tas ir ar likumisko pārstāvju starpniecību, apgrūtina bērna iespējas pašam pieņemt, savām interesēm visatbilstošākos, lēmumus. Pētījuma mērķis ir noskaidrot bērnu un jauniešu personas datu apstrādes aizsardzības nodrošinājumu izglītības iestādēs, ievērojot bērnu un jauniešu tiesības un intereses, un sniegt ieteikumus normatīvo aktu grozījumiem. Pētījumā definēts iesaistīto pušu tiesību un pienākumu apjoms, kā arī sniegti ieteikumi normatīvo aktu grozījumiem, kuru rezultātā tiktu risinātas konstatētās problēmas. Darba apjoms, neieskaitot pielikumus, ir 78 lpp.
Considering that the child may not be able to be fully aware of all possible risks arising from the processing of his/her personal data, educational institutions, parents and controlling institutional units must be especially careful about the protection of personal data of children. At the same time the exercise of rights indirectly disturbs the child's ability to make his own decisions, that would be best suited to their needs. The aim of the research is to find out the protection of personal data processing of children and youth in educational institutions, respecting the rights and interests of children and youth, and to provide recommendations for amendments to regulatory enactments. Into the research is defined the scope of rights and obligations of the involved parties, as well as recommendations for amendments to regulatory enactments are provided which would solve the identified problems. The extent of work, not including the attachments, is 78 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Maģistra darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.