Title: Eksoskeletu izmantošana gaitas uzlabošanai pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu
Other Titles: The use of exoskeletons for the improvement of gait in patients with spinal cord injury
Authors: Zane Pavāre
Olga Tarnovska
Rehabilitācijas fakultāte
Faculty of Rehabilitation
Keywords: eksoskelets;muguras smadzeņu bojājums;robotizēts eksoskelets;gaita;līdzsvars.;exoskeleton;spinal cord injury;powered exoskeleton;gait;balance.
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir eksoskeletu izmantošana gaitas uzlabošanai pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu. Daudziem pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājuma var izveidoties hemiparēze, apakšējo ekstremitāšu paraplēģija, jušanas traucējumi, kas savukārt rada līdzsvara trūkumu. Šādu pacientu rehabilitācijā tiek lietoti dažādi palīglīdzekļi, tostarp vairāki eksoskeletu veidi, taču nav viegli izvēlēties pareizo rehabilitācijas metodi, kas pacientam būtu vispiemērotākā. Pēdējā laikā daudzi pētījumi un zinātniskie darbi tika veltīti eksoskeletu izmantošanai rehabilitācijā pēc muguras smadzeņu bojājuma, tomēr ir pieejami samēra nedaudzi pētījumi, kas vērtētu gaitas un līdzsvara izmaiņas to pacientu vidū, kuru rehabilitācijā tika izmantoti eksoskeleti. Šis pētījums ir vērsts uz šajā jomā veikto pētījumu datu apkopošanu, kas nosaka pētījuma aktualitāti. Darba pirmajā daļā tiek izskatīta pieejamā literatūra par dažādu eksoskeletu izmatošanu pacientu rehabilitācijai pēc muguras smadzeņu bojājuma, kā arī par šīs rehabilitācijas metodes pielietošanas priekšrocībām un trūkumiem. Otrā daļa apraksta pētījumā izmantotās metodes, iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus un pētījuma norisi. Trešajā daļā ir sniegti veiktā pētījuma rezultāti, bet ceturtā daļa ir veltīta iegūto pētījuma rezultātu analīzei. Pētījuma mērķis: izanalizēt teorētisko literatūru un apkopot iepriekš veikto pētījumu datus par eksoskeleta izmantošanas ietekmi uz pacientu līdzsvara un gaitas uzlabošanu pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu paraplēģiju. Pētījuma jautājums: kā eksoskeleta izmantošana rehabilitācijas procesā ietekmē līdzsvaru un gaitu pacientiem ar apakšējo ekstremitāšu paraplēģiju. Pētījuma procedūra: pieejamo pētījumu par eksoskeleta izmantošanas ietekmi uz līdzsvara un gaitas uzlabošanu izskatīšana un kopsavilkuma secinājumu izstrāde. Pētījuma metodes: literatūras analīze, sistemātiskais pārskats, aprakstošā statistika. Pētījuma rezultāti: pētījuma rezultāti uzrādīja, ka robotizēto eksoskeletu izmantošana ir piemērots un efektīvs līdzeklis gaitas un līdzsvara uzlabošanai pacientiem ar muguras smadzeņu bojājumu, tomēr dati ir ierobežoti un nepieciešami turpmāki padziļināti randomizēti pētījumi, lai novērtētu robotizēto eksoskeletu ietekmi uz pacientu gaitas un līdzsvara uzlabošanu. Darbs ir izklāstīts uz 41 lappuses, satur 8 tabulas, 7 attēlus, 61 izmantotās literatūras avotu un 1 pielikumu. Atslēgvārdi: eksoskelets, muguras smadzeņu bojājums, robotizēts eksoskelets, gaita, līdzsvars.
ABSTRACT The subject of the Bachelor’s Paper is the use of exoskeletons for the improvement of gait in patients with spinal cord injury. Many patients after spinal cord injuries may develop hemiparesis, lower paraplegia, and sensation disorders that in their turn cause lack of balance. Various aids are used in rehabilitation of such patients, including different types of exoskeletons; however, it is not easy to choose a correct rehabilitation method that would be most beneficial for the patient. Quite a number of studies and other scientific works have recently dealt with the use of exoskeletons in rehabilitation after spinal cord injuries; however, there is relatively limited research available that evaluated the changes in gait and balance among patients rehabilitated with an exoskeleton. This study is aimed at the summarization of data of studies performed in this field, which determines the topicality of the research. The first chapter of the Paper analyses available literature related to the use of different types of exoskeletons in rehabilitation of patients after spinal cord injuries, as well as benefits and disadvantages of application of this rehabilitation method. The second chapter describes the research methods of this study, inclusion and exclusion criteria, as well as the course of the study. The third chapter provides the results of the study, and the fourth chapter contains the analysis of the obtained results of the study. Research objective: to investigate available theoretical literature and to summarize the data of previous research on the effect of use of exoskeletons on the balance and gait improvement in patients with lower paraplegia. Research question: what is the effect of use of exoskeleton in rehabilitation process on balance and gait in patients with lower paraplegia? Research procedure: review of available studies on the effect of use of exoskeletons on balance and gait improvement and development of summarized conclusion. Research methods: literature analysis, descriptive statistics, systematic review. The results of the study: the results of the study showed that the use of robot-assisted exoskeletons is an adequate measure to enhance gait and balance in patients with spinal cord injury; however, data is limited and further in-depth randomized trials are necessary to evaluate the effect of exoskeletons on the improvement in gait and balance. The Paper consists of 41 page, 8 tables, 7 pictures, 61 literature source, and 1 annex. Keywords: exoskeleton, spinal cord injury, powered exoskeleton, gait, balance.
Description: Fizioterapija
Physiotherapy
Veselības aprūpe
Health Care
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.