Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnda Rožukalne-
dc.contributor.authorMegija Marija Liesma-
dc.contributor.otherKomunikācijas fakultātelv-LV
dc.contributor.otherFaculty of Communicationsen-UK
dc.date.accessioned2020-08-14T08:49:56Z-
dc.date.available2020-08-14T08:49:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1620-
dc.descriptionŽurnālistikalv-LV
dc.descriptionJournalismen-UK
dc.descriptionInformācijas un komunikācijas zinātneslv-LV
dc.descriptionInformation and Communication Sciencesen-UK
dc.description.abstractPētījuma mērķis ir atklāt Latvijas simtgades atspoguļojumu un rāmējumu sabiedrisko mediju portālā LSM latviešu, krievu un angļu versijās, balstoties gan uz kvantitatīviem, gan kvalitatīviem datiem un teorijas zināšanām, lai varētu spriest par sabiedrisko mediju piedāvātā satura daudzveidību, dienaskārtību un informācijas pasniegšanas veidu interneta vidē. Latvijas simtgade ir vērienīgākais notikums Latvijas vēsturē, tādēļ ir svarīgi izpētīt, kā tas tiek atspoguļots sabiedriskajā medijā LSM, kura pamatuzdevums ir darboties sabiedrības labā. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt teorētisko informāciju, kas saistīta ar mediju dienaskārtību, elektronisko mediju stratēģiju, rāmējumu, interneta mediju specifiku un sabiedrisko mediju darbu. 2. Izveidot pētījuma dizainu. 3. Veikt kvantitatīvu kontentanalīzi. 4. Veikt kvalitatīvu rāmējuma analīzi. 5. Apkopot pētījumā iegūtos datus uzskatāmā veidā. 6. Izdarīt secinājumus. Par pētījuma metodi ir izvēlēta kombinēta kvantitatīva kontentanalīze un rāmēju analīze. Pētījums ir sinhronisks un veikts pēc sistemātiskās skaitīšanas metodes, proti, visi raksti pētījuma perioda piektdienās. Par pētījuma periodu izvēlēts 01.01.2017. – 31.12.2019., jo šie trīs gadi ir ar visintensīvāko svinību programmu. Izlasi pētījumā veidota pēc atslēgas vārda “Latvijas simtgade”, jo LSM visās versijās ir izveidota atsevišķa kategorija, kur apkopoti visi raksti par Latvijas simtgades tēmu. Pētījumā iegūtie dati tiek analizēti, balstoties dienaskārtības teorijā, rāmējuma teorijā, kā arī savāktajā informācijā par interneta medijiem, sabiedriskajiem medijiem, to stratēģiju un simtgades svinībām. Pētījumā tika secināts, ka katra interneta ziņu portāla LSM versija piedāvā savu skatījumu uz Latvijas simtgades svinībām – latviešu valodas versijā galvenokārt par simtgadi tiek runāts caur kultūru, krievu valodas versijā tiek izmantotas pārsvarā vēstures skatījums, bet angļu – caur nacionālajām vērtībām. To apliecina teju visas pētījuma kategorijas.lv-LV
dc.description.abstractObjectives: The study aims to reveal the Latvian centenary reflection and framing in Latvian, Russian and English versions of the LSM social media portal, based on quantitative content analysis and framing analysis to judge the diversity of social media content, agenda and the way information is presented on the Internet. The 100th anniversary of Latvia is the biggest event in the history of Latvia, therefore it is important to study how it is reflected in the social media LSM, whose main task is to act for the public good. To achieve the aim of the research, the following tasks have been set: 1. To study theoretical information related to media agenda, electronic media strategy, framing, specifics of internet media and social media work. 2. Create a research design. 3. Perform quantitative content analysis. 4. Perform qualitative framing analysis. 5. Summarize the data obtained in the study in a visual overview. 6. Make conclusions Materials and Methods: Combined quantitative content analysis and frame analysis have been chosen as the research method. The study is synchronous and carried out according to the systematic census method – all articles on Fridays during the study period. The study period was selected as 01.01.2017. - 31.12.2019 as these three years are with the most intense celebration program. The samples in the study are organized by key word "Latvia's centenary" because all versions of the LSM have a separate category, which collects all articles on the theme of Latvia's centenary. The research data are analyzed based on agenda theory, frame theory, as well as collect information on Internet media, public media broadcasting, public media strategy, and the centenary. The study concluded that each version of the Internet news portal LSM offers its own view of Latvia's centenary celebrations - the Latvian version mainly talks about the centenary through culture, the Russian version uses mostly historical views, but the English version uses national values. This is confirmed by almost all categories of the study.en-UK
dc.language.isolv-LV-
dc.publisherRīgas Stradiņa universitātelv-LV
dc.publisherRīga Stradiņš Universityen-UK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectSabiedriskie medijilv-LV
dc.subjectmediju stratēģijalv-LV
dc.subjectLatvijas simtgadelv-LV
dc.subjectLatvijas simtgades rāmējumslv-LV
dc.subjectLatvijas simtgades atspoguļojums.lv-LV
dc.subjectPublic service broadcastingen-UK
dc.subjectmass media strategyen-UK
dc.subjectLatvia’s Centenaryen-UK
dc.subjectLatvia’s Centenary framingen-UK
dc.subjectLatvia’s Centenary impression.en-UK
dc.titleLatvijas simtgades atspoguļojums un rāmējums interneta ziņu portāla LSM latviešu, krievu un angļu valodas versijāslv-LV
dc.title.alternativeLatvian centenary reflection and framing in Latvian, Russian and English versions of the Internet news portal LSMen-UK
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen-UK
Appears in Collections:Bakalaura darbiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.