Title: Kriminālatbildība par manipulācijām ar sporta sacensībām
Other Titles: Criminal liability for manipulation of sports competitions
Authors: Karina Zalcmane
Gatis Akūlovs
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: kriminālatbildība; manipulācijas ar sporta sacensībām; spēļu sarunāšana;;criminal liability; manipulations of sports competition; match-fixing;
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Manipulācijas ar sporta sacensībām ir ilgstoša sporta problēma, kas strauji attīstījusies un aktualizējusies pēdējo gadu laikā. Manipulācijas sportā grauj tā būtību, principus, sabiedrības uzticību, kā arī valsts ekonomiku. Kā pierādīts, tad no manipulācijām sportā nav pasargāti nedz pasaules vadošie sporta klubi, nedz vietējā mēroga sporta klubi un sportisti. Dažādi statistikas dati norāda, ka manipulācijas ar sporta sacensībām visbiežāk tiek veiktas zemāku līgu sportā, vai izmantojot individuālo sportu atlētus. Manipulācijas ar sporta sacensībām pēc būtības ir sarežģīti kvalificējams noziedzīgs nodarījums, kas prasa lielus darba un laika resursus, lai tos spētu noteikt un atklāt. Darba mērķis ir izpētīt manipulāciju ar sporta sacensību rezultātiem pamatjēdzienus un veidus, analizēt kriminālatbildības par nelikumīgu ietekmi uz sporta sacensībām nosacījumus un problēmjautājumus, kā arī izvērtēt spēkā esošos Latvijas un ārvalstu normatīvus aktus, lai sniegtu priekšlikumus iespējamai normatīvo aktu pilnveidei. Kopējais darba apjoms ir 57 lapaspuses.
Manipulation of sports competitions is a long-standing sports problem that has rapidly evolved and actualised in recent years. Manipulation in sport undermines its nature, principles, public confidence as well as the country's economy. As demonstrated, neither the world's leading sports clubs nor local sports clubs and sportsmen are protected from manipulation in sport. Various statistics indicate that the manipulation of sports competitions is most commonly carried out in lower-league sports or through individual sports athletes. Manipulation of sports competitions is, by nature, a criminal offence that requires huge work and time resources to be able to identify and detect. The aim of the work is to explore the basic concepts and types of manipulation of the results of sports competitions, to analyse criminal liability for the conditions and challenges of sports competitions, as well as to evaluate existing laws of Latvia and foreign countries in order to provide proposals for possible improvement of regulatory enactments. The total amount of work is 57 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.