Title: Liecības kā pierādījumi kriminālprocesā
Other Titles: Testimony as evidence in prosecution
Authors: Sandra Kaija
Eiženija Matiļeviča
Juridiskā fakultāte
Faculty of Law
Keywords: Liecības;pierādījumi;pierādījumu pazīmes;Kriminālprocesa likums;Testimony;evidence;evidence features;Criminal Prosecution Law
Issue Date: 2020
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Abstract: Bakalaura darba „Liecības kā pierādījumi kriminālprocesā” mērķis ir izpētīt liecības kā pierādījuma tiesiskos un praktiskos aspektus, identificējot iespējamo problemātiku kriminālprocesuālo normu piemērošanā, un piedāvāt priekšlikumus tiesību normu grozīšanai. Vērtējot liecību atbilstību pierādījuma pazīmēm, bakalaura darbā analizēta tiesu prakse. 2018.gada 1.septembrī stājās spēkā Kriminālprocesa likuma grozījumi, kuru rezultātā personas pašas uzrakstītam un parakstītam ziņojumam, iesniegumam un paskaidrojumam par noziedzīgu nodarījumu, ir piešķirts procesuālā pierādījuma statuss, pakļaujot to pierādījumu pazīmju izvērtēšanai un veicot liecības kā pierādījuma tiesiskās izpratnes maiņu. Atbilstoši tiesiskās izpratnes maiņai, bakalaura darbā sniegti priekšlikumi Kriminālprocesa likuma grozījumiem liecību kā pierādījumu regulējošajās normās. Bakalaura darba apjoms ir 70 lapas.
The main aim of the bachelor's thesis "Testimony as evidence in prosecution" is to study legal and practical aspects of testimony as evidence, identifying possible problems in the application of prosecution norms, as well as offering possible solutions for obtaining testimony and strengthening it during the investigation. Estimating the correspondence of testimony as evidence court practice is analyzed in the bachelor's thesis. On September 1, 2018, amendments to the Criminal Prosecution Law entered into force, as a result of which a person's self-written report, submission and explanation of a criminal offense has been granted as procedural evidence, subjected to assessment of evidence and change of legal understanding of testimony as an evidence. In accordance with the change of legal understanding, the bachelor's thesis provides proposals for amendments to the Criminal Prosecution Law in the norms regulating testimony as an evidence. The volume of the bachelor's thesis is 70 pages.
Description: Tiesību zinātne
Law Science
Tiesību zinātne
Law Science
Appears in Collections:Bakalaura darbi

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.