Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.053-058
Title: Strategy for Achieving Trade Balance
Other Titles: Stratēģija tirdzniecības bilances sasniegšanai (Kopsavilkums)
Authors: Abuseridze, Giga
Georgia
Keywords: World Trade Organisation;Least Developed Countries;general agreements on trades and tariffs;International Labour Organisation;Pasaules Tirdzniecības organizācija;vismazāk attīstītās valstis;Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību;Starptautiskā Darba organizācija
Issue Date: 2019
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte / Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2019, Nr. 3 (15). 53.–58. lpp. https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.053-058
Series/Report no.: Socrates 2019, 3 (15)
Abstract: This Paper deals with the issue of international trade strategy in achieving trade balance. The author claims that the efforts of policymakers and business leaders to find ways to achieve trade balance should imply greater coherency between trade and human rights objectives.
Šajā rakstā aplūkots jautājums par starptautiskās tirdzniecības stratēģiju tirdzniecības bilances sasniegšanai. Autors apgalvo, ka politikas veidotāju un uzņēmumu vadītāju centieniem atrast veidus, kā panākt tirdzniecības līdzsvaru, vajadzētu nozīmēt lielāku saskaņotību starp tirdzniecības un cilvēktiesību mērķiem.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.053-058
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2019, 3 (15)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Socrates-15_04_Abuseridze_053-058_.pdf133.52 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons