Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.66-80
Title: Autoru tiesiskā aizsardzība digitālajā vidē
Other Titles: Legal Protection of Authors' Rights in the Digital Environment
Authors: Vindele, Liene
Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, Juridisko zinātņu programma, Latvija
Keywords: autortiesības;digitālā vide;internets;pārkāpumi;copyright;internet;digital environment;copyright infringement;author’s rights
Issue Date: 2018
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga: RSU, 2018, Nr. 2 (11). 66.–80. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2018, 2 (11)
Abstract: RSU tiesību zinātņu doktorante Liene Vindele analizē pašreiz īpaši aktuālu un nozīmīgu problēmu – autoru tiesisko aizsardzību digitālajā vidē. Digitālās vides attīstība ir ļāvusi konstatēt arī autortiesību regulējuma nepilnības, kuru novēršanai ir nozīmīga loma ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Digitalizācijas laikmetā patērētājam ir iespējams salīdzinoši vieglāk piekļūt nelegālam saturam digitālajā vidē nekā atrast legālu avotu. Var pievienoties autores viedoklim, ka ir būtiski izglītot sabiedrību par autortiesībām, nevis tikai ieviest soda sankcijas, tāpēc izglītojoši pasākumi var veicināt sabiedrības izpratni par autortiesību sistēmu.
RSU doctorate in law Liene Vindele analyses a currently very topical and significant problem – legal protection of authors’ rights in the digital environment. Development of the digital environment has allowed for scrutiny of copyright deficiencies, the elimination of which is significant not only in the context of Latvia, but also world-wide. The digital era has provided much easier opportunities for a consumer to access the illegal content in the digital environment than locate the legal one. One can agree with the viewpoint of the author that it is important to educate society on copyright issues, not just establish a penalty system; therefore, educational measures may promote societal understanding on the role of copyright issues.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.11.2018.2.66-80
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2018, 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-218_Socrates-11_2018_06-Vindele_066-080_.pdf245.92 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons