Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.98-103
Title: Maksātnespēja un sabiedrības drošība: krimināltiesiskie aspekti
Other Titles: Insolvency and Public Safety: Criminal Law Aspects
Authors: Kronis, Ivars
Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
Keywords: maksātnespēja;krimināltiesības;sabiedrības drošība;insolvency;criminal law;public safety
Issue Date: 2016
Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University
Citation: Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls = Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law. Rīga, RSU, 2016, Nr. 2 (5). 98.–103. lpp.
Series/Report no.: Socrates 2016, 2 (5)
Abstract: Laiks, kas ir pagājis kopš jaunā Maksātnespējas likuma stāšanās spēkā (šis likums ir mainījis maksātnespējas koncepciju un procedūru norises gaitu, tādējādi ietekmējis krimināltiesisko aizsardzību), nav pietiekams, lai būtu izveidojusies tiesu prakse šajā jomā. Zinātniskās literatūras avotu par maksātnespējas krimināltiesiskās aizsardzības regulējumu Krimināllikumā nav daudz. Tomēr Maksātnespējas likuma vairāk nekā piecu gadu darbība ir piemērots brīdis maksātnespējas krimināltiesiskās aizsardzības problemātikas aktualizēšanai.
The period since enactment of the new Insolvency Law that has changed the concept of insolvency as well as the course of procedure and, therefore, has affected the application of criminal legal protection has been too short for development of judiciary in this area. The few sources of scientific literature on the regulation of criminal legal protection of insolvency in the Criminal Law have been published before enactment of the new Insolvency Law. Five years of operation of the Insolvency Law is a milestone for updating the issues of criminal legal protection of insolvency and extended assessment of insolvency regulations in the Criminal Law.
DOI: https://doi.org/10.25143/socr.05.2016.2.98-103
ISSN: 2256-0548
License URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Appears in Collections:Socrates. 2016, 2 (5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-165_Socrates_5_2016_08_Kronis_098-103_.pdf158.84 kBAdobe PDFView/Openopen_acces_unlocked


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons